Hyvinvointilautakunta, kokous 23.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Hyvinvointipalvelujen talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2023

PuuDno-2020-128

Valmistelija

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 15.6.2020 § 90 vuoden 2021 talousarvion ja -suunnitelman laadintaohjeen ja talousarvioraamin.

Ohje sisältää seuraavat asiat:

 • Taloussuunnitelma kattaa kolme tulevaa vuotta, joista talousarviovuosi on ensimmäinen.
 • Tavoitteena on tuloslaskelman tasapaino taloussuunnitelmakaudella.
 • Vastuualueiden tavoitteiden määrittelyssä noudatetaan huhtikuussa 2018 hyväksytyn kuntastrategian linjauksia.
 • Strategiasta johdetaan jokaiselle hallinnonalalle 5-8 kärkitavoitetta ja -toimenpidettä talousarviovuodelle.
 • Tavoitteiden lisäksi vastuualueet määrittävät toiminnalleen kriittiset tunnusluvut. Näitä seurataan vuosittain ja niiden tehtävänä on antaa päätöksenteon tueksi riittävää tietoa vastuualueen talouden ja toiminnan kehityksestä.
 • Budjetti tulee laatia siten, että esitetty talousarvioraami mieluummin alitetaan.
 • Budjettia laaditaan oletuksella 2,3 prosentin palkankorotuksesta.
 • Henkilöstömäärärahat tulee budjetoida siten, että henkilöstön määrä ei lisäänny, ellei sille ole toiminnallista perustetta (esimerkiksi aiemmin ulkoistetun toiminnan hoitaminen itse).
 • Eläköitymisten ja irtisanoutumisten yhteydessä vapautuvien vakanssien tarpeellisuus arvioidaan tapauskohtaisesti.
 • Täyttölupamenettelyä jatketaan edelleen.
 • Sijaisten palkkaamiseen ei varata talousarvioon määrärahoja, ellei se ole vuosilomien ym. vuoksi pakollista.

 

Hyvinvointipalvelujen talousarvion (ulkoinen) toimintakatteen raami on seuraava:

Hyvinvointilautakunta    -114 995
Opetuspalvelut -1 682 641
Varhaiskasvatuspalvelut    -441 361
Nuoriso- ja liikuntapalvelut    -168 211
Aikuiskoulutuspalvelut    -238 872
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut    -235 014
Hyvinvointipalvelut yhteensä -2 881 095

 

Vastuuhenkilöt ovat yhdessä palvelujohtajan kanssa laatineet hyvinvointipalvelujen vuoden 2021 talousarvioehdotuksen (ulkonen):

Hyvinvointilautakunta    -107 630
Opetuspalvelut -1 630 840
Varhaiskasvatuspalvelut    -482 180
Nuoriso- ja liikuntapalvelut    -181 890
Aikuiskoulutuspalvelut    -244 240
Kirjasto- ja kultuuripalvelut    -220 810
Hyvinvointipalvelut yhteensä -2 867 590

 

Ehdotus alittaa raamin 13 505 €:lla. Hyvinvointilautakunnan vastuualue alittaa raamin 7 365 €:lla, koska palvelujohtaja on nyt koko vuoden osa-aikainen (60 %). Opetuspalvelujen vastuualue alittaa raamin 51 801 €:lla. Varhaiskasvatuksen vastuualue ylittää raamin 40 819 €:lla, koska lisääntyneen vuorohoidon kysynnän vuoksi tarvitaan päiväkodille yksi varhaiskasvatuksen opettaja lisää. Nuoriso- ja liikuntapalvelut ylittää raamin 13 679 €:lla, koska etsivän nuorisotyön valtionapu puolittuu. Aikuiskoulutuspalvelujen vastuualue ylittää raamin 5 368 €:lla. Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen vastuualue alittaa raamin 14 204 €:lla, koska kalustohankintoja ja kaluston määräaikaistarkastuksia ei ensi vuonna ole niin paljon kuin vuonna 2020.

Hyvinvointipalvelujen kärkitavoitteet on johdettu kuntastrategiasta ja hyvinvointipalvelujen toimeenpano-ohjelmasta.

Talousarvioehdotus on liitteenä ja perustelut oheismateriaalina.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se tekee valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan hyvinvointipalvelujen vuoden 2021 talousarvioehdotuksen sekä vuosien 2021- 2023 taloussuunnitelmaehdotuksen.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.