Hyvinvointilautakunta, kokous 22.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Valtuutettu Laura Penttisen valtuustoaloite Kulttuuritoimen yhteisen suunnittelutilaisuuden järjestämisestä eri toimijoiden kanssa

PuuDno-2021-35

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmillä ja valtuutetuilla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle.

Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Valtuutettu Laura Penttinen antoi kunnanvaltuuston puheenjohtajalle liitteenä olevan kirjallisen aloitteen.
 


 

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää lähettää asian hyvinvointipalveluiden valmisteltavaksi. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Valtuutettu Laura Penttisen aloite:

"Esitän, että kunnan kultuuritoimi järjestää vuosittain kunnassa kulttuuritapahtumia järjestävien seurojen, yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa yhteisen tilaisuuden, jossa suunnitellaan toimintaa yhdessä. Järjestöillä on myös akuutti puute kokoontumis- ja varastotiloista toimintansa kehittämiseen. Puumala tarvitsee kaikille kuntalaisille avoimen ja esteettömän tapaamispaikan, sillä sekä kirjasto että osa kansalaisopiston tiloista ei täytä lakisääteisiä esteettömyysvaatimuksia.

Perustelut:

Laki kuntien kulttuuritoiminnasta

3 § Kunnan tehtävät

6) edistää kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä paikallista ja alueellista elinvoimaa

Kunnan tulee 1 momentin mukaisia tehtäviä ja niihin liittyviä palveluita järjestäessään ottaa huomioon paikalliset olosuhteet ja voimavarat sekä eri väestöryhmien tarpeet.

Kunnan kulttuuritoiminnan järjestämisessä tulee olla riittävää ja monipuolista asiantuntijaosaamista.

5 § Kunnan asukkaiden osallistuminen

Kunnan asukkailla tulee olla mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa kunnan kulttuuritoimintaan ja sitä koskevan päätöksenteon valmisteluun."

Puumalan kunnan kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut järjestivät 4.2.2016 keskustelutilaisuuden, johon he kutsuivat järjestöjen ja yhdistysten edustajat ja kaikki kiinnostuneet mukaan suunnittelemaan tulevan vuoden kulttuuririentoja kuten teatteri- ja konserttimatkoja. Tilaisuus oli onnistunut ja siellä koottiin vuoden aikana eri toimijoiden järjestämät tapahtumat ja retket, esitettiin toiveita retkikohteista ja mitä retkillä tulisi ottaa huomioon sekä keskusteltiin tiedottamisesta.

Kunnanhallitus on päättänyt, että kunnantalon kokoustilat annetaan maksutta käyttöön paikallisille yhdistyksille 1.4.2021 lukien. Lisäksi nuoriso- ja liikuntapalvelujen tilat ja alueet ovat maksutta kaikkien puumalalaisten eläkeyhdistysten ja -järjestöjen käytössä osallistujille maksuttomaan toimintaan.

Puumalan esteettömiä tapaamispaikkoja ovat mm. kunnantalon eri tilat, osa yhtenäiskoulun tiloista, urheiluhalli ja nuorisotalo.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää tehdä kunnanhallitukselle seuraavan ehdotuksen:

Kunnanhallitus päättää velvoittaa kulttuuripalvelujen järjestämään vuosittain Puumalan kulttuuritapahtumia järjestävien seurojen, yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa yhteisen tilaisuuden, jossa suunnitellaan toimintaa yhdessä.

Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että kunta antaa päätöksensä mukaisesti kunnantalon kokoustilat maksutta käyttöön paikallisille yhdistyksille. Kuntalaiset voivat tiedustella ja varata kunnasta eri tiloja käyttöönsä.

 

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kunnanhallitus