Hyvinvointilautakunta, kokous 22.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Valtuutettu Airi Tellan valtuustoaloite: Järjestötoiminnan varmistaminen sote-uudistuksen toimeenpanovaiheessa

PuuDno-2021-35

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmillä ja valtuutetuilla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle.

Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Valtuutettu Airi Tella antoi kunnanvaltuuston puheenjohtajalle liitteenä olevan kirjallisen aloitteen.
 


 

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää lähettää asian hyvinvointipalveluiden valmisteltavaksi. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Valtuutettu Airi Tellan valtuustoaloitteen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistus vaikuttaa sote-järjestöjen toimintaan. Toimintaympäristön muutos haastaa kuntia, hyvinvointialueita ja järjestöjä luomaan uusia toimintatapoja. Yhdistykset täydentävät palveluketjuja tarjoamalla mm. tietoa, vertaistukea, yhteisöllisyyttä ja virkistystä ja siten vahvistavat asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta.

Kunnat vastaavat jatkossakin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Siksi kuntien tulee valmistautua yhdistysten toiminnan tukemiseen. Kunnille suunnatun kyselyn (SOSTE ry) mukaan vain kolmasosa kunnista ei tiedä, miten yhdistysten avustaminen ja tukeminen tapahtuu hyvinvointialueiden rinnalla. On tärkeää, että näistä toimintatavoista sovitaan yhdessä hyvinvointialueen kanssa niin, etteivät järjestöjen toimintamahdollisuudet vaarannu muutosvaiheessa. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa tilojen käytön varmistamista, järjestöavustuksien turvaamista sekä kuntien ja hyvinvointialueiden välisestä työnjaosta sopimista.

Valtuutettu Airi Tella esittää, että vuoden 2022 aikana Puumalan kunta

  • laatii yhdessä tulevan hyvinvointialueen kanssa toimintaperiaatteet yhdistysten tukemisesta
  • määrittelee vastuutahot ja henkilöt, joille kuuluu jatkossa järjestöjen tukeminen
  • laatii toimintasuunnitelman, miten yhdistykset osallistetaan yhteiseen hyvinvoinnin tukemiseen (esim. yhdistysparlamentin kokoaminen).

 

Puumalan kunnassa nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalvelut tukevat kohdeavustuksin puumalalaisia nuoriso-, liikunta- ja kulttuuriyhdistyksiä tai muita toimijoita. Hyvinvointilautakunta on hyväksynyt avustusten myöntämisperusteet ja hallintosäännössä on määritelty, ketkä avustuksia myöntävät. Näiden tahojen tukeminen ei ole riippuvainen hyvinvointialueesta.

Kunnanhallitus myöntää myös harkintansa mukaan avustuksia eri tahoille.

Kunnanhallitus on päättänyt, että kunnantalon kokoustilat annetaan maksutta käyttöön paikallisille yhdistyksille 1.4.2021 lukien. Lisäksi nuoriso- ja liikuntapalvelujen tilat ja alueet ovat maksutta kaikkien puumalalaisten eläkeyhdistysten ja -järjestöjen käytössä osallistujille maksuttomaan toimintaan.

Etelä-Savon Yhes-järjestöneuvottelukunnan (maakuntaliiton alaisuudessa toimiva järjestöjen toimintaa ja etuja eteenpäin vievä toimija) puheenjohtaja Kalle Husso on lähestynyt Puumalan kuntaa aloitteen johdosta ja ilmoittanut, että heillä on järjestöneuvottelukunnassa perustettu työryhmä, joka on hyvinvointialuevalmistelussa mukana (hyvinvointialuevalmistelu ja järjestöt yhteistyö). He tekevät etelä-savolaisten kuntien ja järjestöjen tueksi käsikirjaa, miten toimitaan yhteistyössä uudessa toimintaympäristössä. Työ on vasta alkanut ja he tekevät sitä vuoden 2022 aikana. Airi Tellan aloitteessa on monia kohtia, joihin he tulevat ottamaan kantaa ja etsivät yhteistyössä vastauksia: yhdistysten tukeminen ja avustaminen, yhdistysfoorumien kokoaminen, yhdistysten osallisuus, roolit ym. He siis tekevät tätä ajattelutyötä järjestöjen näkökulmasta yhdessä hyvinvointialueen valmistelutyöryhmän kanssa ja tuovat huomioitaan ja käsikirjaa esille, kun saavat työtä vuoden aikana eteenpäin.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää tehdä kunnanhallituksen seuraavan ehdotuksen:

Kunnanhallitus toteaa, että kunnan nykyiset avustuskäytännöt jatkuvat myös hyvinvointialueiden aloitettua toimintansa.

Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että kunta ei lähde tekemään valtuustoaloitteessa mainittuja toimenpiteitä vaan Etelä-Savon Yhes-järjestöneuvottelukunnan työryhmä valmistelee ne.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.