Hyvinvointilautakunta, kokous 22.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Puumalan yhtenäiskoulun kehittämistyö: kouluun ulkopaikkakuntalaisia oppilaita

PuuDno-2022-56

Valmistelija

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi
 • Anni Riikka Leskinen, peruskoulun rehtori, anniriikka.leskinen@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan yhtenäiskoulun oppilasmäärät vaihtelevat tämän hetken tiedon mukaan 5 ja 12 välillä luokkaa kohden lukuvuosina 2022-2033. Oppilaiden vähäisyyden vuoksi etenkin yläluokilla, 7-9, on haasteita saada valinnaisaineet toteutettua. Lisäksi opettajien tuntimäärät jäävät niin pieniksi, että opetusvelvollisuuden täyttäminen alkaa olla mahdotonta eikä näin ollen saada päteviä aineenopettajia kaikkiin oppiaineisiin. Tämä taas huonontaa perusopetuksen laatua.

Em. asioista johtuen silloinen kunnanjohtaja esitti lokakuussa 2020, että Puumalan yhtenäiskoulu alkaisi suunnitella koulun toimintaa ja markkinoimaan koulua niin, että vuosiluokille 7-9 voitaisiin ottaa oppilaita muista kunnista.

Kunnanjohtaja, hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja ja peruskoulun rehtori kävivät tutustumassa marraskuussa 2020 Anna Tapion kouluun, joka on Suomen ainoa uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton yläkouluikäisten sisäoppilaitos. Tutustumiskäynnin jälkeen peruskoulun rehtori perusti koulun henkilöstöstä 8 hengen työryhmän, joka aloitti säännölliset tapaamiset helmikuusta 2021 alkaen työstäen Puumalan yhtenäiskoulun kehittämissuunnitelmaa.

Työryhmän tavoitteena on ollut koulun kokonaisvaltainen kehittäminen niin, että perusopetus on tavallista tasokkaampaa ja että yläluokille saadaan lisää oppilaita, jolloin turvataan koulun jatkuvuus.

Kehittämistyössä lähdettiin liikkeelle pedagogiikan kehittämisestä:

 • kouluviihtyvyyden lisääminen
 • terve itsetunto, hyvät tunnetaidot, erilaisten ihmisten kunnioittaminen
 • riittävät tiedot ja taidot yhdenvertaiseen kansalaisuuteen, halu vaikuttaa, oma-aloitteisuus, omatoimijuus
 • valmiudet elämiseen Etelä-Savossa/Puumalassa, vahva paikallinen identiteetti, Saimaan alueen mahdollisuuksien tunteminen, paikallisuuden arvostaminen, tietoja ja taitoja yrittäjyydestä tällä alueella
 • hyvä luontosuhde, oman ympäristön arvostaminen -> halu toimia niin, että tämä säilyy -> luonnon suojeleminen

 

Pedagogiikan kulmakiviksi valittiin

 1. Saimaa, Geopark ja luontoliikunta
 2. Positiivinen pedagogiikka/hyvinvointi

 

Jotta oppilaita saadaan muista kunnista Puumalan yhtenäiskouluun, on heille tarjottava majoitusmahdollisuus maanantaista perjantaihin. Entistä koulutoimen asuntolan yläkertaa on jo osittain remontoitu ja kevättalvella 2022 remontoidaan lisää oppilaiden majoittamista varten. Asumisen osalta on suunnitelma seuraava:

 • asuntolanohjaaja töissä klo 15-22
 • asuntolanohjaajan varallaolo klo 22-8
 • aamupala koululaisten aamutoiminnan kanssa klo 8 päiväkotirakennuksen koulusiivessä
 • päivällinen klo 17.00 keskuskeittiöltä asuntolaan
 • iltapala klo 20.00 ja tarpeet siihen tulevat keskuskeittiöltä asuntolaan päivällisen yhteydessä
 • asuntolanohjaaja ohjaa oppilaita päivällisellä ja iltapalalla, tiskien hoitamisessa, keittiön siivoamisessa, oppilaiden omien huoneidensa siivoamisessa sekä pyykinpesussa
 • tilahuoltaja käy siivoamassa keittiön lattian, käytävät sekä wc-, suihku- ja saunatilat.

 

Puumalan yhtenäiskoulun markkinointia varten mainostoimisto Mainospihlaja on laatinut koulun henkilöstön kanssa yhteistyössä Puumalan yhtenäiskoulun visuaalisen ilmeen ja markkinointiaineiston. Puumalan yhtenäiskoululle on juuri valmistumassa Verkkoverstaan ja koulun henkilöstön yhteistyönä myös koulun omat nettisivut, joiden avulla koulua ja sen toimintaa markkinoidaan tavoitteena saada ulkopaikkakuntalaisia oppilaita vuosiluokille 7-9.

Vuoden 2022 talousarvioon on varattu määrärahat viidelle ulkopaikkakuntalaiselle oppilaalle syyslukukauden 2022 alusta lukien.

Viiden ulkopaikkakuntalaisen oppilaan aiheuttamat kustannukset ovat vuositasolla seuraavat:

 • toimintakulut: henkilöstökulut 32 100 €/vuosi, muut kulut (ruoka ja sen kuljetus, oppikirjat ja koulutarvikkeet, koulun kehittäminen ja markkinointi) 32 350 €/vuosi, yhteensä 64 450 €/vuosi
 • toimintatuotot: lukuvuosimaksut 4 500 €/vuosi, oppilaiden kotikuntakorvaukset 37 260 €/vuosi, majoittamisesta saatava valtionosuus 15 750 €/vuosi, yhteensä 57 510 €/vuosi

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää, että toimenpiteet ulkopaikkakuntalaisten oppilaiden saamiseksi Puumalan yhtenäiskouluun lukuvuoden 2022-2023 alusta lukien toteutetaan seuraavasti:

 • Koulun pedagogiikkaa kehitetään esittelytekstissä mainituilla tavoilla.
 • Koulua markkinoidaan aktiivisesti koulun omilla nettisivuilla, alueellisissa ja valtakunnallisissa lehdissä sekä sosiaalisessa mediassa.
 • Puumalan yhtenäiskouluun haku on nyt ensimmäisenä keväänä huhtikuussa ja jatkossa maalis-huhtikuussa.
 • Oppilaan lukukausimaksu on 450 €/oppilas eli 900 €/lukuvuosi.
 • Oppilas asuu maanantaista perjantaihin entisen koulutoimen asuntolan yläkerrassa, jossa on valvonta ja ohjaus asuntolanohjaajan toimesta klo 15-22 ja varallaolo klo 22-8. Oppilas saa asuntolassa asuessaan päivittäin aamiaisen, päivällisen ja iltapalan.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Peruskoulun rehtori