Hyvinvointilautakunta, kokous 19.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Kuvaus

Esityslista on lähetettävä hyvinvointilautakunnan päätöksen mukaisesti vähintään neljä päivää ennen kokousta,​ mikäli erityiset syyt eivät ole esteenä. Esityslista on lähetetty sähköisesti 14.3.2018.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.
Kokouksen alussa Elsa Husu esitteli opinnäytetyönsä tuloksia.
Opinnäytetyön aiheena oli perhekeskustoimintamallin kehittäminen Puumalassa - Perheet osallisina lapsi- ja perhepalveluiden kehittämistyössä. 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.