Hyvinvointilautakunta, kokous 19.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Hyvinvointipalvelujen toimintakertomus vuodelta 2017

PuuDno-2018-7

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Vuoden 2017 hyvinvointipalvelujen vastuuhenkilöt ovat valmistelleet toimialan toimintakertomuksen osana kunnan vuoden 2017 tilinpäätöstä. Toimintakertomus sisältää myös selonteon sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskienhallinnasta.

Hyvinvointipalvelujen toimintatulot ylittivät talousarvion 22.116,97 €:lla (+10,16 %). Toimintamenot alittivat talousarvion 285.293,16 €:lla (-7,35 %). Toimintakate alitti talousarvion 307.410,13 eurolla (-8,39 %). Tulojen ylitys johtui suurimmalta osalta perusopetuksen ennakoitua suuremmalla hankerahoituksella ja varhaiskasvatuksen ennakoitua suuremmilla asiakasmaksuilla. Toimintamenoja alensivat ennakoitua pienemmät koulukuljetuskustannukset, kustannustehokkaampi urheilu- ja nuorisotoiminta, kansalaisopiston tavoitetta huonommin toteutunut tuntimäärä sekä kirjastopalvelun Mikkelin maksuosuuden alittuminen. Määrärahaylitystä tuli anoastaan varhaiskasvatuspalveluissa, joka johtui ennakoitua suuremmasta lapsimäärästä ja sen vuoksi lisähenkilöstön palkkamisesta.

Hyvinvointipalvelujen toimintakertomus vuodelta 2017 on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä hyvinvointipalvelujen toimintakertomuksen vuodelta 2017 liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kunnanhallitus, palvelujohtaja, peruskoulun rehtori, peruskoulun apulaisrehtori, vapaa-aikasihteeri, kansalaisopiston rehtori, markkinointipäällikkö

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
–    kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan hyvinvointilautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00