Hyvinvointilautakunta, kokous 19.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2018-2021

PuuDno-2018-8

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista mukaan kunnan on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriu­tumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnittelussa on painotettava kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Suunnitelma on laa­dittava osana kunnan strategista suunnittelua. Suunnitelman hyväksyy kunnan­valtuusto ja se on tarkistettava valtuustokausittain.

Suunnitelmassa on

  • arvioitava ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tilaa, ikääntyneelle väestölle tarjolla olevien palvelujen riittä­vyyttä ja laatua sekä ikääntyneen väes­tön palvelutarpee­seen vaikuttavia tekijöi­tä;
  • määriteltävä tavoitteet ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, toimin­takyvyn ja itse­näisen suoriutumisen tuke­miseksi sekä ikääntyneelle väes­tölle tarjot­tavien palve­lujen määrän ja laadun ke­hittämiseksi;
  • määriteltävä toimenpiteet, joilla kunta vastaa em. tavoitteiden to­teutu­misesta, sekä arvioitava voimavarat, jotka kunnassa tarvitaan toimenpitei­den toteuttami­seksi;
  • määriteltävä kunnan eri toimialojen vastuut em. kohdassa tarkoi­tettujen toi­menpiteiden toteuttamisessa; se­kä
  • määriteltävä, miten kunta toteuttaa yhteistyötä eri tahojen kans­sa.

 

Kunnan on otettava suunnitelma huomioon valmisteltaessa ikääntyneen väestön asemaan ja iäkkäiden henki­löiden tarvitsemiin palveluihin vaikuttavaa kunnan päätöksentekoa, talousarvio­ta ja -suunnitelmaa sekä terveydenhoitolain mukais­ta raporttia ja hyvinvointi­kertomusta.

Kunnanhallitus on päättänyt 9.12.2013, että Puumalan kunnan suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi laadinnasta vastaa palvelujohtaja yhdessä vanhusneuvoston ja vanhustyön ammattilaisten kanssa.

Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti kokouksessaan 21.9.2017 perustaa työryhmän valmistelemaan suunnitelmaa ikääntyneen väestön tukemiseksi 2018-2021, nimesi edustajikseen Laura Pitkosen ja Eeva-Liisa Luukkosen sekä kutsui työryhmän muiksi jäseniksi teknisten palvelujen, ESSOTE:n ja seurakunnan edustajat sekä vapaa-aikasihteerin, markkinointipäällikön ja kansalaisopiston rehtorin.

Suunnitelman valmistelua varten järjestettiin ikäihmisten seminaari 17.4.2018, jossa kuultiin ikäihmisiä.

Työryhmä on valmistellut liitteenä olevan suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi 2018-2021, jonka vanhus- ja vammaisneuvosto on käsitellyt kokouksessaan 14.11.2018.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se tekee valtuustolle seuraavan ehdotuksen:

Valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan Puumalan kunnan suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi 2018-2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.