Hyvinvointilautakunta, kokous 19.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2018-2021

PuuDno-2018-8

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Lastensuojelulain (2007/417) mukaan kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi kunnan tai kuntien toimintaa koskeva suunnitelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Suunnitelma on otettava huomioon kuntalain mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa.

Suunnitelman tulee sisältää suunnittelukaudelta tiedot:

  1. lasten ja nuorten kasvuoloista sekä hyvinvoinnin tilasta;
  2. lasten ja nuorten hyvinvointia edistävistä sekä ongelmia ehkäisevistä toimista ja palveluista;
  3. lastensuojelun tarpeesta kunnassa;
  4. lastensuojeluun varattavista voimavaroista;
  5. lastensuojelulain mukaisten tehtävien hoitamiseksi käytettävissä olevasta lastensuojelun palvelujärjestelmästä;
  6. yhteistyön järjestämisestä eri viranomaisten sekä lapsille ja nuorille palveluja tuottavien yhteisöjen ja laitosten välillä; sekä
  7. suunnitelman toteuttamisesta ja seurannasta.

 

Puumalan kunnan nuorisolain mukainen monialainen työryhmä, Orvokki-ryhmä, on valmistellut Puumalan kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa. Ryhmään kuuluvat vapaa-aikasihteeri, etsivä nuorisotyöntekijä, peruskoulun rehtori, päiväkodin johtaja, sosiaaliohjaaja, terveydenhoitaja ja palvelujohtaja sekä seurakunnan, 4H-yhdistyksen ja MLL:n edustajat.

Suunnitelmaa on käyty läpi yhtenäiskoulun 8. luokan oppilaiden kanssa. Heidän mielestään tavoitteet ovat hyviä. He kokevat, että nuoria kuullaan sekä koulussa että ylipäänsä muutenkin kunnassa heidän asioissaan. Toimenpiteen "Lasten ja nuorten osallisuutta ja kuulemista vahvistetaan ja harrastustoiveet huomioidaan" yhtenä tapana voisi olla kunnan kotisivuille laitettava linkki, jolla toiveita voisi esittää.

Nuorisovaltuusto käsitteli suunnitelmaa kokouksessaan 16.11.2018. Nuorisovaltuusto totesi, ettei kouluterveyskysely anna luotettavia tietoja, koska nuoret eivät suhtaudu vakavasti kyselyyn vastaamiseen. Nuorisovaltuusto kiinnitti huomiota koulun osalta kuitenkin oppilaiden työtuolien ja -pöytien epämukavuuteen, joista johtuu mm. selkäongelmia. Lisäksi joissakin luokkahuoneissa valkokankaat ovat huonolaatuisia, jolloin silmät kipeytyvät.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää välittää nuorisovaltuuston lausunnon yhtenäiskoululle mahdollisia toimenpiteitä varten.

Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se tekee valtuustolle seuraavan ehdotuksen:

Valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan Puumalan kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2018-2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.