Hyvinvointilautakunta, kokous 19.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Hyvinvointipalvelujen talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2021

PuuDno-2018-134

Valmistelija

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 18.6.2018 § 83 vuoden 2019 talousarvion ja -suunnitelman laadintaohjeen ja talousarvioraamin.

Ohje sisältää seuraavat asiat:

 • Taloussuunnitelma kattaa kolme tulevaa vuotta, joista talousarviovuosi on ensimmäinen.
 • Taloussuunnitelmassa ei ole huomioitu vielä maakunta- ja soteuudistusta.
 • Tavoitteena on tuloslaskelman tasapaino taloussuunnitelmakaudella.
 • Vastuualueiden tavoitteiden määrittelyssä noudatetaan huhtikuussa 2018 hyväksytyn kuntastrategian linjauksia. Jokainen vastuualue katsoo, kuinka se voi toteuttaa strategian tavoitteita ja toimenpiteitä vuonna 2019.
 • Vastuualueet määrittävät toiminnalleen krittiset tunnusluvut.Talousarvio tulee laatia siten, että esitetty talousarvioraami mieluummin alitetaan.
 • Eläköitymiset, tuloksellisuutta parantavat toimet ja vastaavat tulee käyttää hyödyksi.
 • Taksat on pidettävä ajan tasalla ja reaaliarvossa.
 • Palkoissa on huomioitava 1,2 %:n paikallinen järjestelyerä 1.1.2019 lukien sekä 1,0 %:n yleiskorotus.
 • Henkilöstömäärärahat tulee budjetoida siten, että henkilöstön määrä ei lisäänny, ellei sille ole toiminnallista perustetta.
 • Sijaisten käyttäminen on mahdollista vain äärimmäisen pakottavissa tarpeissa.
 • Tunnusluvuissa käytettävä asukasmäärä on 2 208.

 

Hyvinvointipalvelujen talousarvion (ulkoinen) toimintakatteen raami on seuraava:

Hyvinvointilautakunta    134 000 €
Opetuspalvelut 1 740 000 €
Varhaiskasvatuspalvelut    411 000 €
Nuoriso- ja liikuntapalvelut    125 000 €
Aikuiskoulutuspalvelut    230 000 €
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut    241 000 €
Hyvinvointipalvelut yhteensä 2 881 000 €

 

Vastuuhenkilöt ovat yhdessä palvelujohtajan kanssa laatineet hyvinvointipalvelujen vuoden 2019 talousarvioehdotuksen. Ehdotus ylittää raamin 20 575 €:lla. Kasvua vuoden 2018 talousarvioon on 41 985 €. Kasvun aiheuttavat palkankorotukset, päiväkodin johtajan tehtäväjärjestelyt sekä liikunnanohjaajan palkkaaminen.

Talousarvioehdotus on liitteenä ja perustelut oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se tekee valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan hyvinvointipalvelujen vuoden 2019 talousarvioehdotuksen sekä vuosien 2018-2021 taloussuunnitelmaehdotuksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.