Hyvinvointilautakunta, kokous 19.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Etelä-Savon maakunnallinen perhekeskustoimintamalli

PuuDno-2018-184

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Etelä-Savon maakunnallisen perhekeskustoimintamallin kokoamiseen on käytetty aineistoa valtakunnallisesta perhekeskustoiminnan kehittämisestä, erityisesti palvelukokonaisuuteen ja perhekeskuksen tehtäviin liittyen. Se sisältää erityisesti LAPE Etelä-Savo kehittämistyössä koottuja ja määriteltyjä kokonaisuuksia, erityisesti kohtaamispaikka ja niiden tehtävät -osuudessa sekä perhekeskustoimintamallin rakenne. Perhekeskustoimintamalli on käsitelty maakunnallisessa lasten, nuorten ja perheiden johtoryhmässä.

Etelä-Savon perhekeskustoimintamallissa on selvitetty keskeiset käsitteet, mistä perhekeskustoiminnassa on kyse, perhekeskusten ja avoimien kohtaamispaikkojen fyysisten tilojen asemoituminen, palveluverkosto sekä perhekeskustoiminnan seuraavat askeleet ja yhteistyö.

Perhekeskustoiminnan yhteistyötä ja yhteen sovitusta johtaa maakunnallinen lasten, nuorten ja perheiden johtoryhmä.

LAPE Etelä-Savo on lähettänyt kunnille Etelä-Savon maakunnallisen perhekeskustoimintamallin käsiteltäväksi. Kuntien on päätettävä oman organisaation mukana olemisesta maakunnallisessa perhekeskustoiminnassa ja sen tavoitteiden ja yhteistyörakenteiden edistämisestä sekä nimettävä oman organisaationsa perhekeskustoiminnan vastuuhenkilö operatiiviseen yhteistyöhön. Vastuuhenkilöllä on hyvä olla laaja-alainen tuntemus kunnan lasten, nuorten ja perheiden toiminnasta ja mahdollisuus päättää ja linjata yhteistyön toteuttamisesta ja konkreettisesti sovituista toimintamalleista ja käytänteistä. Vastuuhenkilöiden tehtävänä on erityisesti yhteen sovittaa ja toteuttaa yhdessä muiden toimijoiden kanssa perheille tarjottavaa toimintaa ja palveluja sekä toteuttaa oman organisaation osuutta kokonaisuudessa.

Maakunnallinen perhekeskustoimintamallin rakenne - Etelä-Savo on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää, että Puumalan kunta on mukana Etelä-Savon maakunnallisessa perhekeskustoiminnassa ja sen tavoitteiden ja yhteistyörakenteiden edistämisessä ja nimeää palvelujohtaja Anne Julinin perhekeskustoiminnan vastuuhenkilöksi operatiiviseen yhteistyöhön.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

LAPE Etelä-Savo/Katja Saukkonen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
–    kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan hyvinvointilautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00