Hyvinvointilautakunta, kokous 15.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Yhtenäiskoulun yhdysluokkiin siirtyminen

PuuDno-2021-90

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Oppilasennusteen mukaan yhtenäiskoulun oppilasmäärä alittaa 100 oppillaan rajan lukuvuoden 2022-2023 alusta lukien. Ikäluokat ovat tällä hetkellä 1. luokasta alaspäin alle 10 lasta.

Oppilasennuste lukuvuosille 2021-2027:

lv 0.lk 1.lk 2.lk 3.lk 4.lk 5.lk 6.lk 7.lk 8.lk 9.lk Yht.
21-22 5 6 7 11 11 14 12 11 13 12 102
22-23 6 5 6 7 11 11 14 12 11 13 96
23-24 6 6 5 6 7 11 11 14 12 11 89
24-25 5 6 6 5 6 7 11 11 14 12 83
25-26 7 5 6 6 5 6 7 11 11 14 78
26-27 5 7 5 6 6 5 6 7 11 11 69

 

Yhtenäiskoulun luokkien yhdistämisestä on kunnassa keskusteltu jo muutaman vuoden ajan.

Yhdysluokkien oppilasennuste lukuvuosille 2021-2027:

lv 1.-2.lk 3.-4.lk 5.-6.lk
21-22 13 22 23
22-23 11 18 26
23-24 11 13 25
24-25 12 11 22
25-26 11 11 18
26-27 12 12 13

 

Palvelujohtaja on suunnitellut yhdessä peruskoulun rehtorin kanssa yhdysluokkiin siirtymisen ajankohtaa. Lisäksi asiassa on kuultu alku- ja erityisopettajia.

Oppilaiden ja koulun toiminnallisuuden kannalta olisi tarkoituksenmukaisinta, että yhdysluokkiin siirtyminen tapahtuisi seuraavasti:

  • lukuvuodesta 2022-2023 alkaen 1. ja 2. luokka yhdistetään 1.-2. -luokaksi
  • lukuvuodesta 2023-2024 alkaen 3. ja 4. luokka yhdistetään 3.-4. -luokaksi

 

Vaikka oppilasmäärään perusteella voisi 1. ja 2. luokan yhdistää jo lukuvuoden 2021-2022 alusta lukien, se ei oppilaiden kannalta ole hyvä ratkaisu, koska 3. ja 4. luokkien yhdistäminen lukuvuoden 2022-2023 alusta lukien ei ole tarkoituksenmukaista suuren oppilasmäärän vuoksi. Tämä taas aiheuttaa seuraavan tilanteen:

  • lukuvuoden 2021-2022 2.-luokkalaiset ovat yhdysluokassa 1.-2.
  • lukuvuonna 2022-2023 tämä ikäluokka ollessaan 3.-luokkalaisia, on erillisessä 3. luokassa
  • lukuvuonna 2023-2024 tämä ikäluokka ollessaan 4.-luokkalaisia on yhdysluokassa 3.-4.

 

Eli yhdysluokkatoiminta heidän osaltaan keskeytyy yhdeksi lukuvuodeksi.

Lisäksi perusteluina yhdysluokkaopetuksen aloittamiseksi vasta lukuvuonna 2022-2023 on se, että nykyiset esikoululaiset tarvitsevat vielä aikaa koululaiseksi kasvamiseen. Parilla lapsella on hyvin heikko taitotaso ja koko ryhmä tarvitsee vielä harjaannusta ryhmänä toimimisessa ja sosiaalisissa taidoissa. Keskittyminen tehtäviin on osalle äärimmäisen vaikeaa ja koko ryhmän toiminta häiriintyy helposti. Joustavan esi- ja alkuopetuksen ansiosta 0.-2. luokilla on paljon yhteistyötä. Kun aikuisia on enemmän, voidaan oppilaista tehdä erilaisia ryhmiä myös taitotason mukaan. Oppilaiden yksilöllinen huomioiminen on myös helpompaa. Yhdysluokassa aikuisia on vähemmän.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää, että Puumalan yhtenäiskoulu siirtyy yhdysluokkaopetukseen seuraavasti:

  • lukuvuodesta 2022-2023 alkaen 1. ja 2. luokka yhdistetään 1.-2. -luokaksi
  • lukuvuodesta 2023-2024 alkaen 3. ja 4. luokka yhdistetään 3.-4. -luokaksi

 

5. ja 6. luokkien yhdistämisestä tehdään päätös parin vuoden kuluessa, kun oppilasennusteet tarkentuvat.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Peruskoulun rehtori

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
–    kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan hyvinvointilautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00