Hyvinvointilautakunta, kokous 15.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Kulttuuripalvelujen avustusten haku- ja myöntämisperusteet vuodesta 2021 alkaen

PuuDno-2015-156

Valmistelija

  • Tuula Vainikka, markkinointipäällikkö, tuula.vainikka@puumala.fi
  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Kulttuuripalvelujen avustuksina on myönnetty sekä perus- että kohdeavustuksia.

Perusavustusta on myönnetty rekisteröityjen kulttuuriyhdistysten sääntömääräisen toiminnan tukemiseen ja sitä on pitänyt hakea vuosittain 31.3. mennessä.

Kohdeavustusta on myönnetty puumalalaisille kulttuuritoimintaa harjoittaville yhdistyksille, yhteisöille ja toimintaryhmille kertaluontoisena avustuksena. Kohdeavustusta on myönnetty mm. kerhotoimintaan, koulutus- ja kurssitoimintaan, leireihin ja retkiin, kulttuuritapahtumiin ja toimitilojen ylläpitämiseen. Sitä on hettu vapaamuotoisella hakemuksella etukäteen toimintaa koskevan kalenterivuoden aikana. Tuki on maksettu toteutuneita kulutositteita vastaan.

Nuoriso- ja liikuntapalveluissa on jo vuosia sitten luovuttu perusavustuksien myöntämisestä, koska avustus on haluttu kohdentaa varsinaiseen toimintaan eikä yhdistysten sääntömääräisen toiminnan tukemiseen.

Markkinointipäällikkö on valmistellut uudet kulttuuripalvelujen avustusten haku- ja myöntämisperusteet, joissa ei enää ole perusavustuksia.

Kulttuuripalvelujen avustusten haku- ja myönämisperusteet ovat liitteenä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevat kulttuuripalvelujen avustusten haku- ja myöntämisperusteet vuodesta 2021 alkaen.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Markkinointipäällikkö

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
–    kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan hyvinvointilautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00