Hyvinvointilautakunta, kokous 15.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Hyvinvointipalvelujen laskujen hyväksymisoikeudet 19.4.2021 lukien

PuuDno-2020-249

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelman mukaan hallintokuntien on vuosittain nimettävä, ketkä henkilöt ovat oikeutettuja hyväksymään niiden laskuja ja muita menotositteita. Hyväksyjien tulee olla esimiesasemassa.

Laskun ja menotositteen hyväksyjä vastaa laskun oikeellisuudesta sekä siitä, että laskun maksamiselle on olemassa tarvittavat määrärahat. Laskun asiatarkastajan tehtävänä on tarkastaa, että laskua vastaava palvelu tai tavara on toimitettu. Laskujen ripeä käsittely tulee turvata myös loma-aikoina.

Hyväksyjänä ei voi olla henkilö, joka asiatarkastaa laskun. Alainen ei voi hyväksyä esimiehensä laskuja eikä kukaan omia laskujaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää hyvinvointipalvelujen toimialan laskujen ja menotositteiden hyväksyjät 19.4.2021 lukien seuraavasti:

Vastuualue Hyväksyjät
Hyvinvointi-
lautakunta

palvelujohtaja Anne Julin, hänen poissa ollessa
kunnanjohtaja Niina Kuuva

Opetuspalvelut

peruskoulun rehtori Anni Riikka Leskinen, hänen poissa ollessa palvelujohtaja Anne Julin

Varhaiskasvatus-
palvelut

palvelujohtaja Anne Julin, hänen poissa ollessa
kunnanjohtaja Niina Kuuva

Nuoriso- ja liikuntapalvelut

palvelujohtaja Anne Julin, hänen poissa ollessa
kunnanjohtaja Niina Kuuva

Aikuiskoulutus-
palvelut

kansalaisopiston rehtori Leena Viisanen, hänen poissa ollessa
palvelujohtaja Anne Julin

Kirjasto- ja
kulttuuripalvelut

palvelujohtaja Anne Julin, hänen poissa ollessa
kunnanjohtaja Niina Kuuva

 

Edellä olevan lisäksi palvelujohtaja Anne Julinilla on oikeus hyväksyä kaikki hyvinvointipalvelujen laskut ja menotositteet. Vastaava oikeus on palvelujohtaja Anne Julinin poissa ollessa kunnanjohtaja Niina Kuuvalla, joka hyväksyy myös palvelujohtaja Anne Julinin laskut.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Laskujen hyväksyjät, talouspalvelut, asiointipiste

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
–    kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan hyvinvointilautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00