Hyvinvointilautakunta, kokous 15.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Hyvinvointipalvelujen talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2018

PuuDno-2017-145

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 11.12.2017 § 70 vuoden 2018 talousarvion. Hyvinvointipalvelujen määrärahat (ulkoiset ja sisäiset) vastuualueittain ovat seuraavat:

Hyvinvointilautakunta toimintatulot               0
  toimintamenot    -116 845
  toimintakate    -116 845
     
Opetuspalvelut toimintatulot       27 600
  toimintamenot -2 149 745
  toimintakate -2 122 145
     
Varhaiskasvatus toimintatulot       17 000
  toimintamenot    -595 245
  toimintakate    -578 245
     
Nuoriso- ja liikuntapalvelut toimintatulot       98 760
  toimintamenot    -401 935
  toimintakate    -303 175
     
Aikuiskoulutuspalvelut toimintatulot       36 420
  toimintamenot    -278 435
  toimintakate    -242 015
     
Kirjasto- ja kultuuripalvelut toimintatulot       13 410
  toimintamenot    -262 995
  toimintakate    -249 585
     
Hyvinvointipalvelut yhteensä toimintatulot     193 190
  toimintamenot -3 805 200
  toimintakate -3 612 010

Puumalan kunnan hallintosäännön mukaan lautakunta hyväksyy talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman. Vuoden 2018 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan lautakunnan tulee hyväksyä käyttösuunnitelma talousarvion täytäntöönpanoa varten.

Hyvinvointipalvelujen vuoden 2018 talousarvion käyttösuunnitelma on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä hyvinvointipalvelujen talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2018 liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. 

Tiedoksi

Palvelujohtaja, peruskoulun rehtori, luokanopettaja/apulaisrehtori, vapaa-aikasihteeri, kansalaisopiston rehtori, markkinointipäällikkö ja talouspalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
–    kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan hyvinvointilautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00