Hyvinvointilautakunta, kokous 15.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Aloite maksuttomista urheiluhallivuoroista lasten ja nuorten liikuntaryhmille

PuuDno-2018-17

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

MLL Puumalan yhdistys on lähettänyt hyvinvointilautakunnalle seuraavan aloitteen:

"Maksuttomat urheiluhallivuorot lasten ja nuorten liikuntaryhmille

Puumalan kunta mainostaa itseään perheystävällisenä kuntana. Toivommekin, että urheiluhallivuoroissa otettaisiin myös perheet, lapset ja nuoret huomioon ja annettaisiin heidän ryhmilleen maksuttomat vuorot.

Maksuttomuus edellyttäisi vakiovuoroa ja että vuoro olisi osallistujille maksuton ja kyseessä on ryhmä, ei yksittäinen liikkuja. Ja edelleen voimassa olisi, että vuoron varaajan tulee olla täysi-ikäinen ja vuorolla on valvoja paikalla. Tällä hetkellä on kaksi lapsille ja nuorille varattua vuoroa, joista kunta laskuttaa.

Vaikka vuorojen määrä maksuttomuuden jälkeen mahdollisesti lisääntyisi, ei vuokratulojen menetys olisi kuitenkaan kohtuuttoman suuri. Tällä hetkellä kunta maksaa osan hallivuorokuluista takaisin liikuntapalvelujen kohdeavustuksista, joten osa vuokratuloista palaa takaisin vuoron varaajalle.

Hallimaksut ovat 15 €/tunti koko halli ja 12 €/tunti puoli hallia. Vuodessa yhden ryhmän koko hallin vuokrakustannukset ovat noin 525 euroa.

Maksuttomat vuorot kannustaisivat kaveriporukoita, luokkia, perheitä liikkumaan yhdessä ja näin lisäämään sekä henkistä että fyysistä hyvinvointia. Liikkumiseen käytetty yhteinen aika olisi myös pois erilaisten medioiden äärestä, joihin nykyajan lapsilla ja nuorilla kuluu välillä liikaakin aikaa."

Vuonna 2017 on urheiluhallin käyttömaksuja peritty lasten ja nuorten ryhmiltä yhteensä 570 euroa (MLL: 435 € ja 7.-luokkalaiset: 135 €). MLL:lle on maksettu kohdeavustusta 90 % käyttömaksusra eli 391,50 € ja todellinen tulo on ollut MLL:n osalta 43,50 €. 7.-luokkalaiset eivät ole hakeneet kohdeavustusta, heillä on ollut vakiovuoro syksyn 2017 ajan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää, että lasten ja nuorten ryhmien ennakkoon varatut vakiovuorot ovat maksuttomia 1.1.2018 alkaen. Lasten ja nuorten ryhmien vuorojen varaajien tulee olla täysi-ikäisiä ja vuoroilla tulee olla täysi-ikäinen valjoja/ohjaaja paikalla.

 

Hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja Laura Pitkonen ja jäsen Pentti Lautala poistuivat kokouksesta esteellisinä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyyden peruste: yhteisöjäävi.
Tämän pykälän puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Asko Luukkonen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Hyvinvointilautakunta täsmensi päätösehdotusta siten, että lasten ja nuorten ryhmillä tarkoitetaan alle 18-vuotiaita. Maksuttomat vuorot otetaan käyttöön 1.1.2018 alkaen kokeiluluonteisesti tämän vuoden loppuun. 

Tiedoksi

MLL Puumalan yhdistys, vapaa-aikasihteeri, yhteispalvelupiste

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
–    kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan hyvinvointilautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00