Hyvinvointilautakunta, kokous 14.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Puumalan kansalaisopiston laatu- ja kehittämisryhmän nimeäminen

PuuDno-2017-122

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Peruspalvelulautakunta on nimennyt 16.6.2014 § 27 Puumalan kansalaisopiston kehittämisryhmän. Sen kokoonpano oli seuraava: kunnanjohtaja, palvelujohtaja, peruspalvelulautakunnan puheenjohtaja, opiston rehtori, opistolaiskunnan puheenjohtaja Kaisaliisa Majuri, kädentaitojen opettaja Laura Penttinen ja toimistosihteeri Anne Kietäväinen.

Puumalan kansalaisopisto on saanut edelleen valtionavutusta laatu- ja kehittämistyöhön. Laatu- ja kehittämisryhmän kokoonpanoon on tarpeen tehdä päivitys.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää nimetä Puumalan kansalaisopiston laatu- ja kehittämisryhmän jäsenet seuraavasti:

  • hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja (varalla varapuheenjohtaja)
  • palvelujohtaja (varalla kunnanjohtaja)
  • kansalaisopiston rehtori
  • kansalaisopiston kädentaitojen opettaja
  • kansalaisopiston musiikin opettaja
  • kansalaisopiston toimistosihteeri
  • opistolaiskunnan puheenjohtaja.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi hyvinvointilautakunta pyytää opistolaiskuntaa nimeämään opistolaiskunnan puheenjohtajalle varahenkilön.

Tiedoksi

Laatu- ja kehittämisryhmän jäsenet

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
–    kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan hyvinvointilautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00