Hyvinvointilautakunta, kokous 14.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Päiväkodin johtajan tehtävien uudelleenjärjestely 1.8.2018 alkaen

PuuDno-2018-130

Valmistelija

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Palvelujohtajan työtehtäviin on kuulunut päiväkodin hallinnollinen johtajuus 1.9.2016 alkaen. Työajasta 30 % on ollut päiväkodin johtajan tehtäviä ja 70 % palvelujohtajan tehtäviä (hyvinvointilautakunnan esittelijä, hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja). Lisäksi palvelujohtaja toimii työsuojelupäällikkönä sekä kunnanjohtajan sijaisena tämän poissa ollessa tai ollessa esteellinen. Palvelujohtaja on ollut päiväkodilla pääsääntöisesti tiistaisin ja torstaisin. Todellinen työaika varhaiskasvatuksen tehtävissä on ollut n. 50 % kokonaistyöajasta.

Tänä aikana, kun palvelujohtaja on toiminut päiväkodin johtajana, on tullut esiin, että päiväkoti työyhteisönä tarvitsee joka päivä läsnäolevan lähijohtajan. Lisäksi laadukas varhaiskasvatus ja sen suunnitelmallinen kehittäminen vaatii päiväkodin johtajan työaikaa toiminnan havainnointiin ryhmissä sekä jatkuvaa vuorovaikutusta henkilöstön kanssa. Kaksi päivää viikossa ei ole riittävä aika.

Palvelujohtaja ei ole pystynyt päiväkodin johtajana toimiessaan toimimaan täysipainoisesti hyvinvointipalvelujen toimialajohtajana. Toimialan suunnittelu-, kehittämis- ja arviointityö on jäänyt lähes kokonaan tekemättä.

Palvelujohtajalla tulee myös olla aikaa yhdessä alaistensa vastuuhenkilöiden kanssa kehittää ao. vastuualuetta kunnan strategian mukaisesti. Tällä hetkellä vastuuhenkilöt ovat hyvin kuormittuneita siitä, että joutuvat täysin itsenäisesti kehittämään oman vastuualueensa toimintaa. Tämä johtaa pitkällä aikavälillä myös siihen, että jokainen vastuuhenkilö kehittää omaa toimintaansa omaan suuntaansa eikä hyvinvointipalvelut kehity kokonaisuudessa.

Valtakunnallinen lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma, UNICEFin lapsiystävällinen kunta -hanke, eri vastuualueiden muut hankkeet ja rahoituksen hakeminen niihin sekä hyvinvointipalvelujen strategian työstäminen vaativat palvelujohtajan työpanosta ja ovat sekä hyvinvointipalvelujen että koko kunnan kehittämisen ja strategian toteutumisen kannalta erittäin tärkeitä.

Jos palvelujohtaja ei toimi päiväkodin johtajana, päiväkodille on haettava päiväkodin johtajaa. Puumalan kunnassa on olemassa päiväkodin johtajan virka, jota ei ole täytetty palvelujohtajan hoitaessa niitä tehtäviä.

Yksi vaihtoehto päiväkodin johtajan tehtäviksi on se, että päiväkodin johtajan työaika jakaantuu lapsiryhmässä tehtävään työhön (50 %) ja johtajan työhön (50 %). Tällöin päiväkotiin tarvitaan tällä hetkellä tiedossa olevan lapsimäärän mukaisesti 0,5 lastenhoitajan lisäresurssi. Tämän järjestelyn kustannukset olisivat n. 20.000 euroa vuodessa nykyistä mallia korkeammat.

Toisessa vaihtoehdossa päiväkodin johtajan tehtävät järjestettäisiin niin, että hän ei ole sidottu mihinkään lapsiryhmään vaan hoitaa henkilöstön sijaisuuksia 50 %:n työpanoksella. Tässä vaihtoehdossa päiväkotiin tarvitaan joko lastentarhanopettajan tai lastenhoitajan lisäresurssia. Tällöin kustannukset ovat n. 31.000 – 36.000 euroa vuodessa nykyistä järjestelyä korkeammat ammattinimikkeestä riippuen.

Mikäli päiväkodilla on erillinen johtaja, tulee Puumalan kunnan hallintosääntöön tehdä päätösvallan osalta seuraava lisäys:

17 § Viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta

Päiväkodin johtaja päättää:

  1. varhaiskasvatukseen otettavista lapsista hyvinvointilautakunnan päättämien perusteiden mukaisesti sekä
  2. varhaiskasvatusmaksuista hyvinvointilautakunnan päättämien maksuperusteiden mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää tehdä kunnanhallitukselle seuraavan ehdotuksen:

Kunnanhallitus päättää, että

  1. Palvelujohtaja ei toimi päiväkodin johtajana 1.8.2018 lukien eli palvelujohtajan viran työnkuvaa muutetaan siten, että työnkuvasta poistuu päiväkodin johtajan tehtävät. Palvelujohtajan uusia työtehtäviä ovat yhteistyötoimikunnan esittelijän ja sihteerin tehtävät, henkilöstön työkykyä ylläpitävän toiminnan organisointi ja Suomi.fi-palvelun tietojen ylläpito. 
  2. Päiväkotiin palkataan kokoaikainen päiväkodin johtaja 1.8.2018 lukien, joka on lapsiryhmässä 50 % työajastaan.

 

Lisäksi hyvinvointilautakunta päättää tehdä kunnanhallitukselle seuraavan ehdotuksen:

Valtuusto päättää hyväksyä Puumalan kunnan hallintosääntöön seuraavan lisäyksen:

17 § Viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta

Päiväkodin johtaja päättää:

  1. varhaiskasvatukseen otettavista lapsista hyvinvointilautakunnan päättämien perusteiden mukaisesti sekä
  2. varhaiskasvatusmaksuista hyvinvointilautakunnan päättämien maksuperusteiden mukaisesti.

 

Palvelujohtaja Anne Julin poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperuste: osallisuusjäävi.

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja Laura Pitkonen esitti, että kunnanjohtajan esityksestä poistetaan kohdassa 1. palvelujohtajan uudet tehtävät (yhteistyötoimikunnan esittelijän ja sihteerin tehtävät, henkilöstön työkykyä ylläpitävän toiminnan organisointi ja Suomi.fi-palvelun tietojen ylläpito).
Hyvinvointilautakunta hyväksyi yksimielisesti puheenjohtaja Laura Pitkosen tekemän muutosehdotuksen.
Lisäksi hyvinvointilautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että palvelujohtajan työnkuvaa ja tehtäviä tarkastellaan uudelleen vuoden 2019 alussa.

 

 

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen Laura Pitkosen tekemällä muutoksella.

Edelleen hyvinvointilautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että palvelujohtajan työnkuvaa ja tehtäviä tarkastellaan uudelleen vuoden 2019 alussa.

 

Lisäksi hyvinvointilautakunta päätti tehdä kunnanhallitukselle seuraavan ehdotuksen:

Valtuusto päättää hyväksyä Puumalan kunnan hallintosääntöön seuraavan lisäyksen:

17 § Viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta

Päiväkodin johtaja päättää:

  1. varhaiskasvatukseen otettavista lapsista hyvinvointilautakunnan päättämien perusteiden mukaisesti sekä
  2. varhaiskasvatusmaksuista hyvinvointilautakunnan päättämien maksuperusteiden mukaisesti.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.