Hyvinvointilautakunta, kokous 14.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Kansalaisopiston lukukausimaksut 1.8.2018 lukien

PuuDno-2015-348

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kansalaisopiston lukukausimaksut 1.8.2016 alkaen on vahvistettu 23.11.2015 § 45. Tällöin syyslukukauden maksuksi vahvistettiin 100 euroa ja kevätlukukauden maksuksi 110 euroa. Aiemmin ne olivat syyslukukaudelta 80 euroa ja kevätlukukaudelta 90 euroa.

Eläkeliiton Puumalan yhdistys ry ja Puumalan Eläkkeensaajat ry ovat lähettäneet hyvinvointilautakunalle seuraavan anomuksen:

"Eläkeliiton Puumalan yhdistys ry sekä Puumalan Eläkkeensaajat ry anovat kunnalta 50 %:n alennusta kansalaisopiston lukukausimaksuun syksystä 2018 alkaen. Perustelemme lukukausimaksun alennusta sillä, että yksittäiset kurssimaksut ovat pienituloisille eläkeläisille kalliita, jos aikoo osallistua useammalle opiston kurssille kuten useimmat haluaisivat tehdä. Alennetulla lukukausimaksulla voisi osallistua eri kursseille oman halukkuuden ja jakamisen mukaan ja tämä lisäisi myös opiskelijoiden määrää kursseilla, jotka toimivat nyt minimirajoilla."

Järvi-Saimaan opistossa on käytössä lukuvuosimaksu, joka on 167 euroa. Maksulla saa osallistua korkeintaan kuudelle kurssille. Mäntyharjun kansalaisopistossa on lukuvuosimaksun suuruus 120 euroa. Näihin opistoihin nähden Puumalan maksut ovat korkeita.

Kun verrataan Puumalan kansalaisopiston aiempien ja nykyisten lukukausimaksujen tuottoa, voidaan todeta, että tuotot ovat laskeneet lukukausikorttien lunastusten vähenemisen myötä. Syksyllä 2015 lukukausikortin hinta oli 80 euroa ja niitä lunastettiin 35 kpl. Tuotto oli 2 800 euroa. Syksyllä 2017 lukukausikortin hinta oli 100 euroa ja niitä lunastettiin 23 kpl. Tuotto oli 2 300 euroa. Lukukausikorttien lunastamisen määrän vähenemiseen on varmaankin vaikuttanut väestön väheneminen mutta myös korttien korkeat hinnat.

Kuntalaisten tasapuolisen kohtelun vuoksi olisi tarkoituksenmukaista alentaa lukuvuosikorttien hinnat lukuvuoden 2015-2016 tasolle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää, että Puumalan kansalaisopiston lukuvuosikorttien hinnat 1.8.2018 lukien ovat kaikille opiskelijoille

  • syyslukukaudelta 80 euroa ja
  • kevätlukukaudelta 90 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Eläkeliiton Puumalan yhdistys ry/Anja Kosunen, Puumalan Eläkkeensaajat ry/Pirkko Ihanamäki, Puumalan kansalaisopisto

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
–    kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan hyvinvointilautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00