Hyvinvointilautakunta, kokous 14.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Hyvinvointipalvelujen sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2019

PuuDno-2019-23

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 27.1.2014 Puumalan kunnan sisäisen valvonnan ohjeet.

Sisäinen valvonta on olennainen osa johtamista. Sisäisen valvonnan avulla varmistetaan, että:

  • tavoitteet saavutetaan
  • toiminta on lakien, sääntöjen, ohjeiden ja päätösten mukaista
  • voimavarat ovat tuloksellisessa käytössä
  • omaisuus on turvattu
  • johdon saama informaatio on oikeaa, tarkoituksenmukaista ja oikea-aikaista.

 

Ohjeen mukaan toimialajohtaja laatii toimialaansa koskevan valvontasuunnitelman vuodeksi kerrallaan. Suunnitelman hyväksyy hyvinvointilautakunta.

Valvontasuunnitelmassa esitetään noin kolme toimialan riskien kannalta olennaisinta valvontakohdetta, joiden valvonta muodostaa kyseisen vuoden valvontasuunnitelman. Valvontasuunnitelmassa esitetään valvonnan keinot ja kontrollit, joilla valvonta toteutetaan. Suunnitelman mukaisesta valvonnasta raportoidaan hyvinvointilautakunnalle kaksi kertaa vuodessa, kesä- ja joulukuussa.

Hyvinvointipalvelujen sisäisen valvonnan valvontasuunnitelma vuodelle 2019 on liitteenä. Suunnitelma on salassa pidettävä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 § 15. kohdan nojalla (...asiakirjat, jotka sisältävät tietoja viranomaisen tehtäväksi säädetystä tarkastuksesta tai muusta valvontatoimeen liittyvästä seikasta, jos tiedon antaminen niistä vaarantaisi valvonnan tai sen tarkoituksen toteutumisen tai ilman painavaa syytä olisi omiaan aiheuttamaan vahinkoa osaan osalliselle).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä hyvinvointipalvelujen sisäisen valvonnan valvontasuunnitelman vuodelle 2019 liitteen mukaisena.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.