Hyvinvointilautakunta, kokous 13.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Hyvinvointilautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen valtuustokaudella 2021-2025

PuuDno-2021-191

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Hallintosäännön 108 §:n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjaan liitetään päätöksiä koskevat oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset sekä muutoksenhakukiellot.

Kuntalain 140 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja ja siihen liittettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjasta julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot.  Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- ja valitusajan päättyessä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää, että hyvinvointilautakunnan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. Pöytäkirja tarkastetaan pääsääntöisesti heti kokouksen jälkeen. Mikäli pöytäkirjaa ei voida tarkastaa heti kokouksen jälkeen, pöytäkirjantarkastajat tarkastavat pöytäkirjan erikseen sovittuna ajankohtana.

Tarkastamisen jälkeen pöytäkirjat ovat nähtävillä siltä osin, kun ne eivät ole salaisia, kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.