Hyvinvointilautakunta, kokous 13.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Hyvinvointilautakunnan kokoukset ja kokouskutsun toimittaminen valtuustokaudella 2021 - 2025

PuuDno-2021-181

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnan hallintosäännön mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassa pidosta. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo- oikeus tai velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.

Hyvinvointilautakunnan kokouksessa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla. Nuorisovaltuuston puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus, ei kuitenkaan silloin, kun käsiteltävänä on salassa pidettäviä asioita. Lisäksi hyvinvointilautakunta on päättänyt 25.1.2021, että nuorisovaltuuston puheenjohtajan lisäksi myös nuorisovaltuuston mahdollisesti hyvinvointilautakuntaan nimeämillä enintään kahdella muulla edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lukuun ottamatta salassa pidettäviä asioita vuonna 2021.

Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään sähköisesti. Tällöin hyvinvointilautakunta tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää, että kokoukset pidetään tarvittaessa pääsääntöisesti maanantaisin alkaen klo 16 kunnantalolla kunnanhallituksen kokoushuoneessa.

Kokouskutsut esityslistoineen lähetetään sähköpostilla vähintään neljä päivää ennen kokousta, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Kokouskutsu esityslistoineen lähetetään hyvinvointilautakunnan varsinaisille jäsenille ja varajäsenille, kunnanhallituksen puheenjohtajalle, kunnanjohtajalle, nuorisovaltuuston puheenjohtajalle ja nuorisovaltuuston nimeämille edustajille, esittelijälle, pöytäkirjanpitäjälle ja tarkastuslautakunnan jäsenille.

Hyvinvointilautakunnan kokousajoista tiedotetaan kunnan verkkosivuilla. Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla. Ennen julkaisemista esityslistalta poistetaan salassa pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä. Verkossa julkaistavalta esityslistalta voidaan poistaa yksittäisiä kokousasioita, joihin ei liity erityistä tiedottamisintressiä tai mikäli erityisestä syystä asian valmistelua ei julkisteta ennen päätöksentekoa. Esityslistan liitteitä julkaistaan verkossa harkinnan mukaan ottaen huomioon kunnan asukkaiden tiedonsaanti-intressit.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.