Hyvinvointilautakunta, kokous 13.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Väliarviointi suunnitelmasta ikääntyneen väestön tukemiseksi 2018-2021

PuuDno-2019-169

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Valtuusto on kokouksessaan 10.12.2018 § 39 hyväksynyt Puumalan kunnan suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi 2018-2021.

Suunnitelma on ollut voimassa nyt vajaan vuoden ja suunnitelman toteutumisesta tulee tehdä väliarviointi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää, että Puumalan kunnan suunnitelmasta ikääntyneen väestön tukemiseksi 2018-2021 tehdään väliarviointi seuraavasti:

Palvelujohtaja kutsuu arviointipalaveriin vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenet, kansalaisopiston rehtorin, vapaa-aikasihteerin, markkinointipäällikön ja teknisen johtajan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti esittää väliarvioinnin ajankohdaksi joko ma 25.11.2019 tai ti 26.11.2019.

Valmistelija

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 10.12.2018 § 39 suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi 2018-2021. Sen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan vuosittain, josta raportoidaan valtuustolle. Suunnitelman tarkistamisen ja arvioinnin toteuttaa vanhus- ja vammaisneuvosto.

Vanhus- ja vammaisneuvosto sekä kunnan työntekijät ovat yhdessä tehneet arvioinnin.

Väliarvionti suunnitelmasta ikääntyneen väestön tukemiseksi 2018-2021 on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää hyväksyä väliarvioinnin suunnitelmasta ikääntyneen väestön tukemiseksi 2018-2021. 

Lisäksi vanhus- ja vammaisneuvosto päättää esittää hyvinvointilautakunnalle ja kunnanhallitukselle, että ne merkitsevät väliarvioinnin tietoonsa saatetuksi.

Lisäksi vanhus- ja vammaisneuvosto päättää esittää kunnanhallitukselle, että se tekee valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää merkitä väliarvioinnin suunnitelmasta ikääntyneen väestön tukemiseksi 2018-2021 tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä väliarvioinnin suunnitelmasta ikääntyneen väestön tukemiseksi 2018- 2021 tietoonsa saatetuksi.

 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.