Hyvinvointilautakunta, kokous 13.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Nuorisovaltuuston edustajan läsnäolo- ja puheoikeus hyvinvointilautakunnan kokouksessa 2020

PuuDno-2017-122

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnan hallintosäännön 94 §:n mukaan nuorisovaltuuston puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hyvinvointilautakunnan kokouksissa, ei kuitenkaan silloin, kun käsiteltävänä on salassa pidettäviä asioita.

Hyvinvointilautakunta päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.

Hyvinvointilautakunta on päättänyt kokouksessaan 14.1.2019 § 3, että nuorisovaltuuston puheenjohtajan lisäksi myös nuorisovaltuuston mahdollisesti hyvinvointilautakuntaan nimeämällä muulla edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hyvinvointilautakunnan kokouksissa lukuun ottamatta salassa pidettäviä asioita vuonna 2019.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää, että nuorisovaltuuston puheenjohtajan lisäksi myös nuorisovaltuuston mahdollisesti hyvinvointilautakuntaan nimeämällä muulla edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hyvinvointilautakunnan kokouksissa lukuun ottamatta salassa pidettäviä asioita vuonna 2020.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Vapaa-aikasihteeri, nuorisovaltuusto.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
–    kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan hyvinvointilautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00