Hyvinvointilautakunta, kokous 13.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Hyvinvointipalvelujen talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2020

PuuDno-2019-137

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 16.12.2019 § 41 vuoden 2020 talousarvion. Hyvinvointipalvelujen määrärahat (ulkoiset ja sisäiset) ovat vastuualueittain seuraavat:

 

Hyvinvointilautakunta toimintatulot                0
  toimintamenot    -117 490
  toimintakate    -117 490
     
Opetuspalvelut toimintatulot       35 115
  toimintamenot -2 206 275
  toimintakate -2 171 160
     
Varhaiskasvatus toimintatulot                0
  toimintamenot    -550 000
  toimintakate    -550 000
     
Nuoriso- ja liikuntapalvelut toimintatulot       89 600
  toimintamenot    -404 085
  toimintakate    -314 485
     
Aikuiskoulutuspalvelut toimintatulot       42 310
  toimintamenot    -309 590
  toimintakate    -267 280
     
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut toimintatulot       13 170
  toimintamenot    -253 175
  toimintakate    -240 005
     
Hyvinvointipalvelut yhteensä toimintatulot     180 195
  toimintamenot -3 840 615
  toimintakate -3 660 420

 

Puumalan kunnan hallintosäännön mukaan lautakunta hyväksyy talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman. Vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan hyvinvointilautakunnan tulee hyväksyä talousarvion käyttösuunnitelma talousarvion täytäntöönpanoa varten.

Hyvinvointipalvelujen vuoden 2020 talousarvion käyttösuunnitelma on liitteenä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä hyvinvointipalvelujen talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2020 liitteen mukaisesti.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Palvelujohtaja, peruskoulun rehtori, päiväkodin johtaja, vapaa-aikasihteeri, kansalaisopiston rehtori, markkinointipäällikkö, talouspalvelut.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
–    kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan hyvinvointilautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00