Hyvinvointilautakunta, kokous 11.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Sivistystoimen valmiussuunnitelma

PuuDno-2019-62

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Peruspalvelulautakunta on kokouksessaan 15.12.2014 hyväksynyt Puumalan kun­nan sivistystoimen valmiussuunnitelman. Tämän jälkeen on valmius­suunnitelmaa uudistettu.

Tavoitteena on ollut, että suunnitelmassa on hy­vin ly­hyes­ti ker­rottu nor­maa­leista toi­mintatavois­ta poikkeamisesta, riski- ja uh­ka-ana­lyysis­tä, johtami­ses­ta, ti­lan­neku­vasta, kriisi­viestinnästä, kriisibudjetista se­kä hen­kilös­tön pereh­dyttä­mi­sestä ja koulutuksesta. Jatkuvuussuunnittelu, tur­val­lisuus ja oma­toi­min­nan va­rautu­minen on kirjattu häiriötilanteittain toi­mintaoh­jekorttei­hin, jotka on laadittu kaikkia kunnan toimialueita koskeviksi. Valmiussuunni­tel­massa on tarkem­min kuvat­tu si­vistys­toimen erityistehtä­vät, jotka ovat evaku­ointitilanteet ja kun­nan henki­sen kriisi­kestävyyden ylläpitä­minen.

Puumalan kunnan sivistystoimen valmiussuunnitelma on salassa pi­dettävä vi­ran­omaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 8. koh­dan no­jalla (asiakirjat, jotka koskevat onnettomuuksiin tai poikkeus­oloihin va­rau­tu­mis­ta, väestönsuojelua taikka turvallisuustutkintalain (525/2011) mukais­ta tut­kintaa, jos tiedon antaminen niistä vahingoittaisi tai vaarantaisi tur­vallisuut­ta tai sen ke­hittämistä, väestönsuojelun toteuttamista tai poikkeusoloi­hin varau­tu­mis­ta, vaa­rantaisi turvallisuustutkinnan tai sen tarkoituksen toteutu­misen, vaa­rantai­si tie­don saantia tutkintaa varten taikka loukkaisi onnettomuu­den, vaarati­lanteen tai poikkeuksellisen tapahtuman uhrien oikeuksia tai heidän muistoaan tai lähei­si­ään).

Puumalan kunnan sivistystoimen valmiussuunnitelma on liitteenä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä Puumalan kun­nan sivistystoimen valmiussuunnitelman liitteen mukaisena.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Palvelujohtaja, peruskoulun rehtori, peruskoulun apulaisrehtori, päiväkodin johtaja, vapaa-aikasihteeri, kansalaisopiston rehtori, markkinointipäällikkö

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
–    kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan hyvinvointilautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00