Hyvinvointilautakunta, kokous 11.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Puumalan kulttuuripalkinnon kriteerit 2019 lukien

PuuDno-2019-65

Valmistelija

  • Tuula Vainikka, markkinointipäällikkö, tuula.vainikka@puumala.fi
  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Kokoomuksen valtuustoryhmä esitti valtuuston kokouksessa 16.4.2012, että Puumalassa ruvettaisiin huomioimaan myös kulttuurin alalla kunnostautuneita kuten urheilijoita vuosittain palki­taan.

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 21.5.2012 aloittaa kult­tuurin saralla ansioituneiden kuntalaisten palkitsemisen vuonna 2013 siten, että joka vuosi palkitaan yksi henkilö, ryhmä tai muu yhteisö. Palkitsemisperiaattei­den val­mis­te­lu annetaan matkailu- ja kulttuu­risihteerin tehtäväksi.

Kunnanhallitus käsitteli palkitsemisperiaatteita kokouksessaan 10.12.2012. Puumalan vireä kulttuuri- ja harrastustoiminta on perustunut pitkälti kunta­laisten omaan aktiivisuuteen ja henkilöihin, jotka ovat omistau­tuneet kult­tuuritoiminnan kehittämiselle. Kulttuurin käsite ymmärretään nykyään laajasti. Määriteltäessä kult­tuuria paikallisella tasolla ja palkit­semisperiaatteiden näkökulmasta, kulttuuri on vuorovaikutusta, tekoja ja toimintaa puumalalaisten, va­paa-ajanasukkai­den ja Puumalan hyväksi. Vaikka kulttuurityö pon­nistaa paikasta ja perin­teestä, sen tulee pyrkiä myös tiettyyn yleisyy­teen tai universaalisuuteen. Perinteisten kulttuurialo­jen kuten teatte­rin, musiikin, kuvataiteiden ja kirjal­lisuuden lisäksi kulttuurin tekijä voi olla henkilö tai yhteisö, jo­ka yksityisesti tai taustayhdistyksensä edustajana edistää Puumalan asukkaiden hyvin­vointia ja kun­nan tunnetta­vuutta erilaisilla kulttuurielämän areenoilla. Kult­tuuripalkinto voidaan jakaa joko pitkäai­kaisesta elämäntyöstä kulttuurin sa­ralla tai yksittäisistä ja pro­jektiluontoisista ansioista.

Kunnanhallitus päätti, että kulttuuripal­kinnon myöntämisessä noudatetaan seuraavaa menettelyä:

  • Palkinto myönnetään lahjakorttina voit­ta­jan valitsemaan puu­ma­la­lai­seen kauppaliikkeeseen tai muu­hun yritykseen. Lahjakortin arvo on 350 euroa. Lah­ja­kor­tin li­säksi voit­tajalle annetaan kunniakirja ja Puu­malan his­to­ria I ja II -teokset.
  • Palkinto myönnetään Puumala-päivänä 28.6. Kuntalaiset ja va­paa-ajan­asukkaat voivat tehdä ehdotuksia palkinnon saajasta kun­nan matkailu- ja kulttuurisihteerille. Lopullisen valinnan suorittaa kunnanhallitus matkailu- ja kulttuurisihteerin esittämien palkinnon­saajaehdokkaiden joukosta.

 

Koska hallinnonuudistuksen yhteydessä kulttuuripalvelut siirtyivät kunnanhallituksen alaisuudesta hyvinvointipalvelujen alaisuuteen, jatkossa on tarkoituksenmukaista, että hyvinvointilautakunta päättää palkitsemiskriteereistä ja palkittavista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää, että se myöntää kulttuuripalkinnon vuosittain seuraavin kriteerein:

  • Vuosittain palkitaan kulttuurin saralla ansioitunut henkilö, ryhmä tai muu yhteisö, jotka ovat omistautuneet Puumalan kulttuuritoiminnan kehittämiselle. Kult­tuuripalkinto voidaan jakaa joko pitkäai­kaisesta elämäntyöstä kulttuurin sa­ralla tai yksittäisistä ja pro­jektiluontoisista ansioista.
  • Kuntalaiset ja vapaa-ajan asukkaat voivat tehdä vuosittan ehdotuksia kulttuuripalkinnon saajasta kunnan markkinointipäällikölle.
  • Hyvinvointilautakunta päättää palkinnon saajasta markkinointipäällikön esittämien palkinnonsaajaehdokkaiden joukosta.
  • Palkinto myönnetään lahjakorttina palkitun valitsemaan puumalalaiseen kauppaliikkeeseen tai muuhun yritykseen. Lahjakortin arvo on 350 €. Lahjakortin lisäksi palkitulle luovutetaan kunniakirja sekä Puumalan historia I ja II -teokset.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Markkinointipäällikkö, palvelujohtaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
–    kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan hyvinvointilautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00