Hyvinvointilautakunta, kokous 11.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 LISÄPYKÄLÄ: Esioppilaiden ja peruskoululaisten varhaiskasvatusoikeus Puumalan kunnassa (lisäpykälä)

PuuDno-2016-61

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Varhaiskasvatuslaissa on määrätty lasten päivähoito-oikeus. Lain mukaan lasten päivähoitoa voivat saada lapset, jotka vielä eivät ole oppivelvollisuusikäisiä sekä milloin erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa ole muulla tavoin järjestetty, myös sitä vanhemmat lapset.

Kunnan on huolehdittava siitä, että lapsi ennen perusopetuslaissa tarkoitetun oppivelvollisuuden alkamista saa varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa. Varhaiskasvatusta on kuitenkin järjestettävä kokopäiväisesti, jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat työskentelevät kokoaikaisesti taikka opiskelevat, toimivat yrittäjänä tai ovat omassa työssä päätoimisesti. Lapsella on lisäksi oikeus 20 tuntia/viikko laajempaan varhaiskasvatukseen siinä laajuudessa kuin se on tarpeellista lapsen vanhemman tai muun huoltajan osa-aikaisen tai väliaikaisen työssäkäynnin, työllistymistä edistävään palveluun osallistumisen, kunoutuksen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Lapselle on kuitenkin järjestettävä varhaiskasvatusta kokopäiväisesti, jos se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia taikka se on muutoin lapsen edun mukaista. Varhaiskasvatusta ei ole järjestettävä, kun lapsi osallistuu perusopetuslaissa tarkoitettuun esiopetukseen tai perusopetukseen. Varhaiskasvatusta on tällöin kuitenkin järjestettävä osa-aikaisesti, mikäli lapsella on oikeus 20 tuntia/viikko laajempaan varhaiskasvatukseen.

Toiminnan tarkoituksenmukaisen toteuttamisen kannalta katsottuna esioppilaiden osallistuminen aamu- ja iltapäivätoimintaan olisi päivähoitoa parempi vaihtoehto.

Puumalan kunnassa varhaiskasvatusta on perheiden tarpeiden ja päivähoidon järjestämismahdollisuuksien mukaan annettu myös peruskoulun 1. ja 2. luokan oppilaille. Päivähoidon järjestäminen on tällöin ratkaistu tapauskohtaisesti. Vuorohoitotarvetta ei ole vielä tähän mennessä ollut.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää, että

  • esioppilaille tarjotaan päivähoidon sijaan aamu- ja iltapäivätoimintaa. Mikäli esioppilas tarvitsee ilta- (klo 17.30 - 22.00) tai viikonloppuhoitoa, hoitomaksuna peritään hyvinvointilautakunnan 20.3.2017 § 17 päättämien perusteiden mukainen maksu
  • peruskoulun 1.  ja 2. vuosiluokan oppilaille tarjotaan päivähoitoa arkipäivisin klo 5.40 - 7.00 ja klo 16.30 - 17.30
  • peruskoulun 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille tarjotaan ilta- (klo 17.30 - 22.00)  ja viikonloppuhoitoa, mikäli samanaikaisesti päivähoidossa on alle kouluikäisiä lapsia
  • peruskoulun 1. ja 2. vuosiluokan oppilailta peritään päivähoidosta hyvinvointilautakunnan 20.3.2017 § 17 päättämien perusteiden mukainen maksu

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Puumalassa on noussut esiin asia, jossa perusopetuksessa olevien oppilaiden hyvinvointi ja turvallisuus voi vaarantua, jos oppilas on yksin iltapäivästä iltamyöhään kotona ilman minkäänlaista turvaverkostoa. Tällaisissa tapauksissa voisi tulla jopa lastensuojelullisia toimenpiteitä harkittavaksi. Tapaukset voivat olla hyvinkin akuutteja eivätkä ESSOTEn perhepalvelut ja lastensuojelu pysty reagoimaan asiaan heti.

Tällaisissa tapauksissa yhtenä vaihtoehtona olisi, että oppilaalle järjestetään väliaikaisesti ilta- ja/tai viikonloppuhoitoa joko varhaiskasvatuksen tai iltapäivätoiminnan toimesta tai palvelu ostetaan yhteosöltä tai yksityiseltä palvelun tuottajalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää, että aikaisemman päätöksen mukaisen varhaiskasvatusoikeuden lisäksi palvelujohtajalla on oikeus järjestää väliaikaisesti perusopetuksen 1.-3. luokan oppilaalle varhaiskasvatusta tai ilta- ja viikonloppuhoitoa/-toimintaa, jos se on välttämätöntä lapsen hyvinvoinnin ja turvallisuuden takaamiseksi sekä lastensuojelullisista syistä. Ennen päätöksen tekoa palvelujohtaja neuvottelee hyvinvointilautakunnan puheenjohtajan kanssa asiasta.

Hoidosta peritään erikseen määriteltävä maksu.

Palvelujohtajan muutettu ehdotus:
Hyvinvointilautakunta päättää jättää asian käsittelemättä.

Päätös

Hyväksyttiin palvelujohtajan muutettu ehdotus.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.