Hyvinvointilautakunta, kokous 11.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Hyvinvointipalvelujen toimintakertomus vuodelta 2018

PuuDno-2019-64

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Hyvinvointipalvelujen vastuuhenkilöt ovat valmistelleet toimialan vuoden 2018 toimintakertomuksen osana kunnan vuoden 2018 tilinpäätöstä. Toimintakertomus sisältää myös selonteon sisäisen valvonnan järjestämisestä
ja riskienhallinnasta.

Hyvinvointipalvelujen toimintatulot ylittivät talousarvion 38,1 %:lla (73.571,42 €:lla). Toimintamenot alittivat talousarvion 7,4 %:lla (283.103,85 €:lla). Toimintakate alitti talousarvion 9,9 %:lla (356.675,27 €:lla).

Tulojen ylitys johtui suurimmalta osalta perusopetuksen kotikuntakorvauksista, aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksuista, perusopetuksen ennakoitua suuremmista hankerahoituksista, nuorisopalvelujen kansainvälisen nuorisotyön avustuksesta, kansalaisopiston opintomaksuista sekä kulttuuritapahtumien osallistumismaksuista.

Toimintamenoja alensivat ennakoitua pienemmät esiopetuksen opetuskustannukset, perusopetuksen koulukuljetus- ja kiinteistökustannukset, päiväkodin sijais- ja ruokailukustannukset, lasten kotihoidon tuet, kuntoratojen/retkeilyalueiden, urheiluhallin ja urheilutoiminnan kustannukset, Puumala Rockin peruuntuminen sekä kirjaston ja Liehtalanniemen kustannukset.

Vuoden 2017 tilinpäätökseen verrattuna toimintakate alittui 3,0 %:lla (102.226,14 €:lla).

Hyvinvointipalvelujen toimintakertomus vuodelta 2018 on liitteenä.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä hyvinvointipalvelujen toimintakertomuksen vuodelta 2018 liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kunnanhallitus, palvelujohtaja, peruskoulun rehtori, peruskoulun apulaisrehtori, päiväkodin johtaja, vapaa-aikasihteeri, kansalaisopiston rehtori, markkinointipäällikkö

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
–    kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan hyvinvointilautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00