Hyvinvointilautakunta, kokous 10.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 LISÄPYKÄLÄ: Lappeenrannan Tanssiopiston yhteistyösopimus (lisäpykälä)

PuuDno-2018-170

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnan sivistyslautakunta on päättänyt kokouksessaan 3.2.2004 § 11 jatkaa tanssiopetusta Lappeenrannan Tanssiopiston kanssa Puumalan sivutoimipisteessä maksaen tanssiopistolle 18,50 €/oppilas/lukukausi ja korvaten opettajan matkakulut välillä Lappeenranta-Puumala-Lappeenranta. Sivistyslautakunta päätti myös, että toiminta loppuu, mikäli oppilasmäärä putoaa alle 16.

Lappeenrannan tanssiopiston Puumalan toimipisteessä tarjotaan yleisen oppimäärän laajuista tanssin perusopetusta. Lastentanssi on 4-6 -vuotiaille, tanssin perusteet 7-10 -vuotiaille ja Just Dance yli 10-vuotilaille. Opiskelijamaksut ovat 102,50 ja 110,00 €/lukukausi riippuen oppitunnin pituudesta.

Tänä syksynä Lappeenrannan tanssiopiston Puumalan toimipisteessä on aloittanut 14 opiskelijaa. Lappeenrannan Tanssiopisto on tiedustellut, voisiko Puumalan kunta jatkaa tanssin perusopetuksen tukemista, vaikka oppilaita on alle 16.

Puumalan kunnan maksuosuus on n. 3 300 € lukuvuoden 2018-2019 osalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää jatkaa Lappeenrannan Tanssiopiston tanssinopetusta Puumalan toimipisteessä entisin ehdoin lukuvuoden 2018-2019, vaikka oppilasmäärä on alle 16.

Lisäksi hyvinvointilautakunta päättää valtuuttaa peruskoulun rehtorin neuvottelemaan Lappeenrannan Tanssiopiston kanssa tanssinopetuksen jatkosopimusta lukuvuoden 2018-2019 loppuun menessä ja tekemään esityksen uudesta sopimuksesta hyvinvointilautakunnalle sekä kehittämään erilaisia tukitoimia oppilaiden osallistumisen mahdollistamiseksi sekä kiinnostuksen herättämiseksi tanssiopintoja kohtaan ja tanssin opetuksen säilyttämiseksi Puumalassa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Lappeenrannan Tanssiopisto

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
–    kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan hyvinvointilautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00