Valtuusto, kokous 28.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Puumalan kunnan hyvinvointikertomus- ja suunnitelma valtuustokaudelle 2017 - 2020

PuuDno-2017-19

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Terveydenhuoltolain 12 § mukaan valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus. Puumalan osalta kertomus on viimeksi tehty vuonna 2013.

Kertomuksessa käydään läpi useita eri indikaattoreita eri väestöryhmien osalta sekä kunnan talouden ja elinvoiman osalta. Keskeisimmät huomiot liittyvät seuraaviin asioihin:

Hyvää kehitystä on tapahtunut:

Kunnan taloudellinen tilanne on parantunut selvästi
Muuttoliike on parantunut selvästi keskipitkällä aikavälillä tarkasteltuna.
Koulutustaso on noussut selvästi
Eläkeläisten tulotaso on kokonaisuutena kehittynyt hyvin, mutta täyttä kansaneläkettä saavien määrä on pysynyt silti aiemmalla tasolla.
Varhaiskasvatuksen käyttö on yleistynyt, mikä viittaa mm. hyvään työllisyystilanteeseen
Väestön sairastavuus on vähentynyt
 

Erityistä huomiota tulisi kiinnittää seuraaviin asioihin:

Väestön lukumäärä vähenee edelleen alhaisen syntyvyyden vuoksi
Lasten määrä on vertailukuntiin nähden pieni. Lapsiperheitä tulee houkutella Puumalaan edelleen.
Yksinhuoltajien määrä on kasvanut
Pitkäaikaistyöttömien määrä ja osuus työttömistä on kasvanut
Väestöllinen huoltosuhde on heikentynyt
Muistisairauksien hoitoon ja erityisesti ennaltaehkäisyyn tulee panostaa nykyistä enemmän
Verenkiertoelinten sairauksien ennaltaehkäisyyn on kiinnitettävä huomiota erityisesti työ- ja eläkeikäisten osalta. Kunnan rooli esimerkiksi liikuntapalveluissa on tärkeä.
Ikäihmisten koordinaatiokykyyn ja liikkumiseen on edelleen panostettava.
Eläkeläisten osalta tulonjako on aiempaa epätasaisempaa. Tämä on syytä huomioida palvelutarjonnassa.
Vieraskielisten integrointi yhteiskuntaan on entistä tärkeämpää, vaikka määrät Puumalassa ovatkin vielä varsin maltillisia.

Hyvinvointikertomus- ja suunnitelma vuosille 2017 - 2020 liitteenä 1.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää hyväksyä Puumalan kunnan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman vuosille 2017-2020 liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Valtuusto päättää hyväksyä Puumalan kunnan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman vuosille 2017 - 2020 liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
–    kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–    päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–    päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
–    päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio   
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

–    päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00