Valtuusto, kokous 28.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Kunnanjohtajan viransijaisuuden julistaminen haettavaksi ja virkatehtävien hoito ennen sijaisen valintaa

PuuDno-2017-4

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanjohtaja Matias Hilden on anonut virkavapaata ajalle 4.9.2017-30.4.2019. Kunnanhallituksen on nopeasta aikataulusta johtuen perusteltua valmistella viransijaisuuden täyttämistä jo ennen kuin valtuusto päättää lopullisesti vapaan myöntämisestä.

Kunnanhallituksen vuonna 2007 tekemän päätöksen mukaan kunnanjohtajan sijaisena toimii palvelujohtaja. Kunnan varsin ohuen viranhaltijajohdon vuoksi on perusteltua täyttää viransijaisuus ulkoisen hakumenettelyn kautta.

Kunnanjohtajan virassa on aiemmin edellytetty soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja riittävää perehtyneisyyttä kunnallishallintoon.

 

Koska kunnanjohtaja ja hänen sijaisenaan toimiva palvelujohtaja ovat esteellisiä esittelemään asiaa, asia käsitellään Puumalan kunnan hallintosäännön 3 §:n mukaan puheenjohtajan selostuksen ja päätösehdotuksen pohjalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Harri Kautonen, Kunnanhallituksen pj.

Kunnanhallitus päättää:

  1. julistaa kunnanjohtajan viransijaisuuden ajalle 1.11.2017-30.4.2019 haettavaksi 11.9.2017 klo 15.00 mennessä liitteen mukaisella kuulutuksella. Tehtävästä ilmoitetaan Kuntalehdessä, Länsi-Savossa, Itä-Savossa, Etelä-Saimaassa ja Puumala-lehdessä sekä kunnan verkkosivuilla ja TE-palvelujen verkkosivuilla.
  2. nimetä valmisteluryhmän, joka oikeutetaan päättämään viransijaisuuden mahdollisesta uudelleen haettavaksi julistamisesta, haastattelemaan hakijat ja tekemään ehdotuksensa valittavasta henkilöstä. Lisäksi kunnanhallitus nimeää ryhmälle puheenjohtajan sekä sihteeriksi hallintopäällikön.
  3. määrätä palvelujohtaja Anne Julinin toimimaan vs. kunnanjohtajana 4.9.2017 alkaen siihen saakka, että viransijainen on valittu ja ryhtynyt hoitamaan virkaa. Julinin palkka on tältä ajalta sama kuin kunnanjohtaja Matias Hildenillä, eli 5203,58 euroa/kk (kokonaispalkka).

Lisäksi hallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää, että kunnanjohtajan viransijaiselta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja riittävää perehtyneisyyttä kunnallishallintoon.

 

Kunnanjohtaja Matias Hilden poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperuste: osallisuusjäävi.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kunnanhallitus nimesi haastatteluryhmän seuraavassa kokoonpanossa: valtuuston pj. Unto Pasanen, valtuuston I vpj. Erkki Luukkonen, valtuuston II vpj. Martti Laine, kunnanhallituksen pj. Harri Kautonen, kunnanhallituksen varapj. Keijo Montonen, kunnanhallituksen jäsenet Antti Kasanen ja Laura Pitkonen, kristillisdemokraattien edustajaksi Olavi Kietäväinen sekä palvelujohtaja Anne Julin.
Haastatteluryhmän puheenjohtajaksi nimettiin kunnanhallituksen puheenjohtaja Harri Kautonen.

Päätösehdotus

Valtuusto päättää, että kunnanjohtajan viransijaiselta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja riittävää perehtyneisyyttä kunnallishallintoon.

 

Kunnanjohtaja Matias Hilden ilmoitti esteellisyydestään tämän pykälän käsittelyn ajan. Esteellisyysperuste: osallisuusjäävi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
–    kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–    päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–    päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
–    päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio   
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

–    päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00