Valtuusto, kokous 28.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Kunnanjohtaja Matias Hildenin hakemus virkavapaasta ajalle 4.9.2017 - 30.4.2019

PuuDno-2017-34

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanjohtaja Matias Hilden on anonut 8.8.2017 päivätyllä kirjeellä virkavapautta Puumalan kunnanjohtajan virasta ajalle 4.9.2017 - 30.4.2019. Kunnanjohtaja Hilden on nimitetty kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen erityisavustajan tehtävään.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 26-28 § mukaan viranhaltijalle voidaan hakemuksesta myöntää määräajaksi vapautus virkatehtävien hoitamisesta joko kokonaan tai osittain. Virkavapaata on haettava kirjallisesti, jollei muualla tosin säädetä tai virkaehtosopimuksessa ole toisin määrätty.

Puumalan kunta on kunnallisen työ- ja virkaehtosopimuksen V luvun 12 § 3. momentin mukaisesti hyväksynyt 26.3.2012 § 50 yhdenmukaiset käytännöt, joiden mukaan harkinnanvaraista työ- ja virkavapaata voidaan myöntää toiseen työpaikkaan määräaikaisesti siirtyvälle vain, mikäli määräaikaisesta tehtävästä voidaan katsoa olevan hyötyä henkilön osaamiselle hänen palatessaan takaisin Puumalan kunnan palvelukseen. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. erikoistumista tai nykyisiä työtehtäviä haastavampia työtehtäviä. Vapaa voidaan edellä mainitussa tilanteessa myöntää myös henkilökohtaisesta ja tarpeeseen tosiasiallisesti vaikuttavasta syystä, joka voi olla esimerkiksi hakijan puolison määräaikainen työkomennus toiselle paikkakunnalle.

Puumalan kunnan hallintosäännön 25 §:n mukaan vastuuhenkilöiden yli 3 kk:n mittaisen vapaan myöntää se, joka tekee henkilövalinnan.
Puumalan kunnan hallintosäännön 23 §:n mukaan valtuusto päättää kunnanjohtajan valinnasta.

 

Koska kunnanjohtaja ja hänen sijaisenaan toimiva palvelujohtaja ovat esteellisiä esittelemään asiaa, asia käsitellään Puumalan kunnan hallintosäännön 3 §:n mukaan puheenjohtajan selostuksen ja päätösehdotuksen pohjalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Harri Kautonen, Kunnanhallituksen pj.

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:Valtuusto päättää myöntää kunnanjohtaja Matias Hildenille virkavapaan ajalle 4.9.2017 - 30.4.2019.

 

Kunnanjohtaja Matias Hilden poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperuste: osallisuusjäävi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Valtuusto päättää myöntää kunnanjohtaja Matias Hildenille virkavapaan ajalle 4.9.2017 - 30.4.2019.

 

Kunnanjohtaja Matias Hilden ilmoitti esteellisyydestään tämän pykälän käsittelyn ajan. Esteellisyysperuste: osallisuusjäävi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kunnanjohtaja, talouspalvelut/ palkkahallinto

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
–    kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–    päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–    päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
–    päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio   
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

–    päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00