Valtuusto, kokous 28.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Haukkoniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen

PuuDno-2017-172

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merja Tuomainen, maankäyttöteknikko, merja.tuomainen@puumala.fi

Kuvaus

Kiinteistöjen Tuulenpesä 623-418-3-253, Tuulentupa 623-418-3-272, Tuulasrinne 623-418-3-122 ja Tuulasranta 623-418-3-121 omistajat ovat teettäneet ehdotuksen Haukkoniemen ranta-asemakaavan kumoamiseksi em. kiinteistöillä. Kumoamista haetaan, koska kiinteistöjaotus ei ole ranta-asemakaavan mukainen. Tammovedellä sijaitsevalla suunnittelualueella on voimassa 26.5.1980 ja 24.5.2004 hyväksytyt ranta-asemakaavat.

Kumottavan ranta-asemakaavan vireille tulosta on ilmoitettu 24.5.2017. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavan valmisteluaineisto ja kaavaehdotus ovat olleet nähtävillä 24.5. – 26.6.2017. Lausuntoja tai muistutuksia ei ole jätetty.

Ranta-asemakaavan kumoamisella poistetaan kaavasta 3 RA-rakennuspaikkaa; yhteensä 1,8 ha. Ranta-asemakaavassa rakennusoikeutta oli yhteensä 690 k-m2. Lisäksi kumotaan 0,47 ha:n suuruinen metsätalousalue. Kunnanvaltuuston 8.12.2014 § 31 hyväksymässä Lietvesi – Suur-Saimaan osayleiskaavassa rakennusoikeudet on ryhmitelty toteutuneen kiinteistöjaotuksen mukaisesti. Kiinteistölle Tuulasrinne 3-122 on osoitettu lomarakennuspaikka 300 k-m2 rakennusoikeudella.  Kiinteistöille Tuulenpesä 3-253 ja Tuulentupa 3-272 on osoitettu 150 k-m2 rakennusoikeudella olevat lomarakennuspaikat. Ranta-asemakaavan kumoamisella kokonaisrakennusoikeutta poistuu alueelta yhteensä 90 k-m2.

Ranta-asemakaavan kumoamisen jälkeen alueelle tulee voimaan Lietvesi – Suur-Saimaan osayleiskaava.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavakartta, kaavamääräykset ja kaavaselostus ovat liitteenä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seu­raavan ehdotuksen:

Valtuusto päättää maankäyttö- ja rakennuslain 52 §:n mukaisesti hyväk­syä 3.7.2017 päivätyn Haukkoniemen ranta-asemakaavan osittaisen kumoamisen. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
 

Päätösehdotus

Valtuusto päättää maankäyttö- ja rakennuslain 52 §:n mukaisesti hyväksyä 3.7.2017 päivätyn Haukkoniemen ranta-asemakaavan osittaisen kumoamisen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
–    kunnan jäsen
–    lisäksi maankäyttö- ja rakennuslaki 191 §:ssä mainitut.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Valitusaika alkaa hyväksymispäätöksen oltua kuntalain mukaisesti yleisesti nähtävillä. Valitusaikaa laskettaessa nähtävilläolopäivää ei oteta lukuun.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–    päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–    päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
–    päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio    
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:
–    päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00