Valtuusto, kokous 2.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Pistohiekan alueen maankäyttösopimus Metsähallituksen kanssa

PuuDno-2017-80

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Pistohiekan ranta-asemakaavaehdotus ollut nähtävillä 14.10.-14.11.2016. Kaavalla on tarkoitus mahdollistaa matkailutoimintojen kehittyminen Pistohiekan alueella luonnonympäristön arvot huomioiden. Alueelle voi sijoittua matkailua palvelevaa rakentamista, kuten majoitus-, ravintola- ja kokoustiloja.

Kaavoitettava alue on kunnan ja valtion omistuksessa. Kunta omistaa tilan Pistohiekka kiinteistötunnus 623-427-3-7 ja Metsähallitus tilan Honkaniemi-Lampila kiinteistötunnus 623-419-3-10

Kunnalla on voimassa oleva vuokrasopimus valtion alueeseen. Metsähallituksella on alueella laivalaituri.

Kunta ja Metsähallitus ovat neuvotelleet kaava-aluetta koskevan maankäyttösopimuksen, jonka mukaisesti Metsähallitus osallistuu alueen yhdyskuntatekniikan rakentamiskustannuksiin. Maankäyttösopimuksessa ei voida kuitenkaan sitovasti sopia kaavojen sisällöstä.

Ranta-asemakaavaehdotuksessa Metsähallituksen maalle on osoitettu RM,VL,VV,EV, EV-1 alueita, sekä kaavatiealue. RM-1 alueen pinta-ala on n. 1,56 ha. Kiinteistöjaotusta on tarpeen muuttaa tilusvaihdolla kaavan toteuttamiseksi. Käytännössä Metsähallituksen hallintaan tulisi kokonaisuudessaan RM1-korttelialue, jonka Metsähallitus on jo aiemmin valtaosin omistanut. Kunnan omistukseen siirtyisivät muut Metsähallituksen kaava-alueella sijaitsevat määräalat, ml. katualueet. Vastineeksi Metsähallitus osallistuu alueen infrastruktuurin rakennuskustannuksiin, kuitenkin enintään 120 000 eurolla.

Vaihdettavien määräalojen arvo on molempien osapuolten osalta 68 500 euroa.

Liitteenä maankäyttösopimus ja tilusvaihtosopimus, sisältäen tilusvaihdossa vaihdettavia määräaloja koskevan kartan.

Päätösehdotus

Esittelijä

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

  1. Valtuusto hyväksyy liitteenä olevan maankäyttösopimuksen sekä tilusvaihdon esisopimuksen Pistohiekan ranta-asemakaavaa koskien ja
  2. Valtuusto oikeuttaa kunnanjohtajan hyväksymään määräalojen vaihtoa koskevan kauppakirjan, edellyttäen, että esisopimuksen ehdot täyttyvät.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

  1. Valtuusto hyväksyy liitteenä olevan maankäyttösopimuksen sekä tilusvaihdon esisopimuksen Pistohiekan ranta-asemakaavaa koskien ja
  2. Valtuusto oikeuttaa kunnanjohtajan hyväksymään määräalojen vaihtoa koskevan kauppakirjan, edellyttäen, että esisopimuksen ehdot täyttyvät.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
–    kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–    päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–    päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
–    päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio   
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

–    päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Faksinumero: 015 755 7211
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00