Valtuusto, kokous 2.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Kunnan palkkiosääntö 1.6.2017 alkaen

PuuDno-2017-102

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Kuntalain 82 § mukaan luottamushenkilölle maksetaan:
1) kokouspalkkiota;
2) korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä;
3) matkakustannusten korvausta ja päivärahaa.

Luottamushenkilölle voidaan myös maksaa palkkiota määräajalta sekä muita erillispalkkioita.

Kunta voi luottamushenkilöltä saadun valtuutuksen perusteella periä tälle maksetusta palkkiosta tuloverolain (1535/1992) 31 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetun luottamushenkilömaksun, jonka kunta tilittää puolueelle tai puolueyhdistykselle. Perittyjen luottamushenkilömaksujen määrä on ilmoitettava kunnan tilinpäätöksessä.

Valtuuston tehtäviin kuuluu päättää maksujen perusteista.

Puumalan kunnan nykyinen palkkiosääntö on jo yli 10 vuotta vanha, hyväksytty tammikuussa 2007. Ansiotasoindeksi on vuosina 2007-2016 noussut noin 27 %, joten palkkioiden taso on jäänyt selvästi jälkeen ansiokehityksestä. Tästä johtuen on valmisteltu palkkiosäännön päivitys.

Valtuuston ja hallituksen kokouspalkkio olisi jatkossa 50 euroa (nyt 43 euroa) ja lauta- sekä toimikuntien palkkioiksi 40 euroa (nyt 32 euroa). Palkkiot olisivat korotuksista huolimatta hieman pienemmät kuin 2000-5000 asukkaan kunnissa oli vuonna 2013 keskimäärin. Entiseen sääntöön verrattuna on uudessa palkkiosäännössä poistettu korotettu kokouspalkkio yli 3 tunnin kokouksilta.

Vuosipalkkioiden tasoa on myös nostettu nykyisestä. Valtuuston puheenjohtajan palkkio nousisi 1500 euroon (aiemmin 1076 euroa), hallituksen puheenjohtajan palkkio 2000 euroon (aiemmin 1480 euroa), valtuuston ja hallituksen varapuheenjohtajien palkkio 500 euroon (aiemmin 269-454 euroa) ja lautakuntien puheenjohtajien palkkiot 700 euroon (aiemmin 589 euroa). Korotusten vastapainoksi on kuitenkin laajennettu ja täsmennetty niitä tehtäviä, joiden toimittaminen kuuluu puheenjohtajien vuosikorvauksen piiriin, eikä niistä siten makseta erillistä korvausta.

Palkkioiden tason lisäksi palkkiosäännössä on täsmennetty korvausten perusteita ja tulkintaa nykyisestä. Palkkiosäännön valmistelussa on hyödynnetty erityisesti Mikkelin kaupungin voimassa olevaa palkkiosääntöä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan palkkiosäännön ja määrää sen tulevan voimaan 1.6.2017 lähtien.

 

Keskustelun kuluessa Kari Puurtinen esitti, että Perussuomalaisten valtuustoryhmä ei hyväksy palkkiosäännön käsittelyä tässä vaiheessa. Päätös kuuluu uudelle valtuustolle.

Puheenjohtaja totesi, että tehtyä ehdotusta ei kannatettu.

Päätös

Hyväksyttin kunnanjohtajan ehdotus.

Päätösehdotus

Valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan palkkiosäännön ja määrää sen tulevan voimaan 1.6.2017 lähtien.

Keskustelun kuluessa valtuutettu Antti Kasanen ehdotti, että jatketaan samoilla palkkioilla. Valtuutetut Asko Luukkonen ja Olavi Kietäväinen kannattivat Antti Kasasen tekemää ehdotusta. 

Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeava ehdotus, valtuusto äänestää asiasta.

Puheenjohtaja teki äänestysehdotuksen. Suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa kunnanhallituksen ehdotusta kannattavat äänestävät JAA ja Antti Kasasen ehdotusta kannattavat äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 18 JAA-ääntä (Heikki Hupli, Timo Hämäläinen, Jari Karvonen, Minna Korhonen, Kimmo Kotro, Jaakko Kuntonen, Teuvo Kontinen, Erkki Luukkonen, Keijo Montonen, Riitta Söderström, Unto Pasanen, Riitta Pellava, Irja Piskonen, Jukka Pitkonen, Aarno Puttonen, Helvi Valtonen, Jorma Virta ja Urpo Virtanen), 3 EI-ääntä (Antti Kasanen, Olavi Kietäväinen ja Asko Luukkonen).

Päätös

Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen äänin 18 - 3.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
–    kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–    päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–    päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
–    päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio   
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

–    päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Faksinumero: 015 755 7211
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00