Valtuusto, kokous 2.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Kuvaus

Kuntalain 58 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on saapuvilla.

Kokouskutsu on valtuuston työjärjestyksen mukaisesti 24.4.2017 julkipantu kunnan ilmoitustaululle ja kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty samana päivänä erikseen kullekin valtuutetulle, jokaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan ensimmäiselle varavaltuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Lisäksi kokouksesta on annettu yleisesti tieto Puumala-lehdessä 27.4.2017.

KuntaL 54 §, Valtuuston työjärjestys 7 §.

Päätös

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että valtuutetut Olli Luukkonen ja Rasmus Montonen olivat ilmoittaneet esteestä osallistua valtuuston kokoukseen. Valtuutettu Heikki Hupli ei ollut nimenhuudossa paikalla. Varajäsenet Teuvo Kontinen ja Riitta Söderström oli kutsuttu kokoukseen. Todettiin, että nimenhuudossa oli paikalla 18 varsinaista valtuutettua ja kaksi varavaltuutettu.

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.