Tekninen lautakunta, kokous 17.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Torikonsalon Erä Ry:n kuntalaisaloite 2019

PuuDno-2019-201

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Torikonsalon Erä ry on jättänyt 10.10.2019 Puumalan kunnalle aloitteen koskien kunnan solmimia metsästysvuokrasopimuksia. Aloitteessa toivotaan, että kunta voisi omilla toimenpiteillään vaikuttaa siihen, että tällä hetkellä Hamulan-Torikon-Pirttimäen -alueen sirpaloitunut metsästysvuokratilanne saataisiin kestävämmälle tasolle.

Metsästyslain 27 § mukaan hirvieläimen pyyntiluvan myöntäminen edellyttää, että luvan hakijalla on käytettävissään metsästykseen sopiva yhtenäinen alue, jonka maapinta-alan on oltava hirvenmetsästyksessä vähintään 1 000 hehtaaria ja muiden pyyntiluvanvaraisten hirvieläinten metsästyksessä vähintään 500 hehtaaria.

Kunnan Hamulan hirviseurueen kanssa solmima määräaikainen metsästysvuokrasopimus (voimassa 1.9.2018-31.8.2023) tarkoittaa käytännössä sitä, että Torikonsalon Erä ei ole saanut kokoon riittävää yhtenäistä 1000 hehtaarin suuruista metsästysaluetta, vaikka sillä onkin vuokrattuna merkittävä määrä muiden omistajien hallussa olevia metsästysalueita. Vallitseva tilanne on samalla tarkoittanut sitä, että ko. mailla ei ole metsästysluvan puuttuessa voitu metsästää lainkaan.

Torikonsalon Erä on aloitteessaan esittänyt metsästysvuokra-alueiden jakamista siten, että heidän seurueensa metsästysalue käsittäisi Torikon- ja Mykräjärven luoteis- ja länsireunan alueet. Hamulan hirviseurueelle jäisi tässä vaihtoehdossa metsästysoikeus järvien itäpuoleisille alueille. Torikonsalon Erän aloitteessa todetaan, että he ovat jäsenistönsä osalta valmiita liittämään järven itäpuoliset metsästysvuokrasopimukset Hamulan hirviseurueen metsästysalueeseen.

Kunnan hallintosäännön 17 § on valtuuttanut teknisen johtajan päättämään kunnan metsästysvuokrasopimuksista. Hallintosäännössä ei ole otettu kantaa sopimusten sisältöön, eikä siitä nähtävästi ole tehty muitakaan linjauksia.

Metsästysvuokrasopimuksilla ei ole kunnalle taloudellista merkitystä, vaan vuokraustoiminta perustuu metsästyksen mahdollistamiseen ja toisaalta kunnan velvollisuuteen edistää asukkaidensa hyvinvointia. Kunnan ensisijainen tehtävä maanomistajana on siten varmistaa, että metsästystä harjoitetaan kunnan alueella mahdollisimman laajasti ja että tämä olisi mahdollista mahdollisimman monelle kuntalaiselle. Voimassaolevan määräaikaisen metsästysvuokrasopimuksen muuttaminen edellyttää pääsääntöisesti molempien osapuolten suostumusta. Joissain oloissa sopimuksen irtisanominen tai purkaminen on mahdollista myös ennen sopimuskauden päättymistä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää

  1. linjata, että jatkossa kunnan solmimat metsästysvuokrasopimukset tulee laatia toistaiseksi voimassaolevina, ellei määräaikaiselle sopimukselle ole erityisiä perusteita
  2. valtuuttaa teknisen johtajan ja kunnanjohtajan neuvottelemaan Hamulan hirviseurueen ja Torikonsalon Erän kanssa Hamulan-Torikon-Pirttimäen alueen metsästysvuokrasopimusten muuttamisesta siten, että selostusosassa esitetyt tavoitteet voidaan saavuttaa viimeistään syksyllä 2020 alkavalla hirvenmetsästyskaudella.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Harri Kautonen poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperuste: asianosaisjäävi.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti palauttaa asian valmisteluun.

Tiedoksi

Torikonsalon Erä Ry, Hamulan hirviseurue

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.