Tekninen lautakunta, kokous 17.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 LISÄPYKÄLÄ: Lotja Lietvedellä (lisäpykälä)

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnan tekniseen toimistoon on tullut naapurin ilmoitus ns. hylätystä romulotjasta, joka on kuljetettu heinäkuussa 2019 Lietveden sillan alle. Lotja on kunnan saamien tietojen mukaan kiinnitetty Väyläviraston hallussa olevalle maa-alueelle ilman Väyläviraston lupaa, ja lotja on viranomaistietojen mukaan siirretty paikalle Anttolasta. Kunnan ja Etelä-Savon Pelastuslaitoksen edustajat ovat tutustuneet lotjaan. Lotja ei ole välittömässä uppoamisvaarassa, mutta riski uppoamiselle on kasvanut. Kunta on saanut selville lotjan omistajan (OR), mutta häntä ei ole toistaiseksi tavoitettu.

 

Ns. romualusten poistamisen osalta ei ole yksityiskohtaista lainsäädäntöä, sillä aluksiin ei sovelleta lakia ajoneuvojen siirtämisestä. Sen sijaan romualusten osalta eri viranomaisten toimivalta määräytyy muun muassa ympäristönsuojelulain ja jätelain mukaisesti.

 

Ympäristönsuojelulain 180 § mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi toimittamansa tarkastuksen nojalla antaa ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaa toimintaa koskevan yksittäisen määräyksen, joka on tarpeen pilaantumisen ehkäisemiseksi. Määräys voi koskea toimea tai rajoitusta, toiminnan tarkkailua tai tiedottamista taikka valvontaa varten tarpeellisten tietojen antamista. Määräys ei voi koskea luvanvaraista, ilmoituksenvaraista eikä rekisteröitävää toimintaa. Määräyksen on oltava kohtuullinen ottaen huomioon toiminnan luonne ja ympäristön pilaantumisen merkittävyys. Vastaavan tyyppiset säädökset sisältyvät myös jätelakiin.

 

Jätelain 72 § mukaisesti ympäristöön ei saa hylätä alusta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa (roskaamiskielto). Jos roskaajaa ei saada selville tai hän ei huolehdi siivoamisvelvollisuuttaan, on siivoamisvelvollinen pääsääntöisesti alueen haltija. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi määrätä siivoamisvelvollisen täyttämään velvollisuutensa. Mikäli velvoite laiminlyödään, voi viranomainen tehostaa antamaansa määräystä esimerkiksi teettämisuhalla.

 

Roskaamiskiellon rikkominen on säädetty rangaistavaksi jätelaissa. Lisäksi kyseeseen voivat tulla rikoslain ympäristön turmelemista koskevat säädökset. Jätelain valvontaviranomaisen tulee tehdä ilmoitus poliisille esitutkintaa varten, jos on aihetta epäillä sellaisen jätelaissa säädetyn velvoitteen rikokseksi katsottavaa laiminlyöntiä. Ilmoitus saadaan kuitenkin jättää tekemättä, jos tekoa on pidettävä olosuhteet huomioon ottaen vähäisenä eikä yleisen edun ole katsottava vaativan syytteen nostamista.

Koska on ilmeistä, että lotjan omistaja on tässä tapauksessa tahallaan rikkonut roskaamiskieltoa, eikä hylkäämistä voida pitää olosuhteet huomioon ottaen vähäisenä, on valvontaviranomaisena toimivan teknisen lautakunnan syytä tehdä asiasta myös rikosilmoitus.

 

Oheismateriaalina kuva alueelle hylätystä lotjasta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää

  1. kehottaa ympäristönsuojelulain 180 § ja jätelain 72 § nojalla selostusosassa esitetyn lotjan omistajaa siirtämään aluksen turvallisesti ja luvallisesti paikkaan, jossa se ei aiheuta vaaraa ympäristön pilaantumiselle eikä riko jätelain mukaista roskaamiskieltoa. Siirto tulee toteuttaa 30.11.2019 mennessä.
  2. tehdä aluksen hylkäämisestä rikosilmoituksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite:ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:  
–    päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi muu selvitys valitusajan alkamisesta
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00