Kunnanhallitus, kokous 9.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 160 Tontinostotarjous / Airotie 13

PuuDno-2019-238

Valmistelija

  • Merja Tuomainen, maankäyttöteknikko, merja.tuomainen@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanvaltuuston 29.4.2019 § 12 hyväksymän Puumalan kunnan hallintosäännön 14 § mukaan kunnanhallitus päättää asemakaavan ja tonttijaon toteuttamista varten tarvittavien alueiden, rakennusten ja laitteiden ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta ja lunastamisesta. 

NN on tehnyt 2.220 euron tarjouksen noin 3300 m2:n ­ton­tin os­ta­mi­sesta osoitteessa Airokuja 13, kiinteistötunnukset 623-414-6-256 ja 623-414-17-63. Määräala on Puumalan kirkonkylän asemakaavan mukaista teollisuus- ja varastorakennusten aluetta (T) korttelissa 91. Rakennusoikeutta on noin 660 k-m2. Tarjouksen tehnyt henkilö aikoo rakentaa tontille varastorakennuksen vuosien 2020-2023 aikana.

Tarjous on voimassa olevan pohjahinnan mukainen 0,67 €/m2. Määräalalla ei ole arvokasta puustoa.

Liit­teenä on kaup­pakirja Puu­malan Kirkon­kylän kiinteistöjen määräaloista kort­telissa 91.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä 2.220 € tar­jouk­sen noin 3300 m2:n tontista Kir­kon­ky­län ase­makaavan kort­telissa 91. Sa­malla kun­nanhal­litus päättää hyväksyä liitteenä ole­van kauppa­kirjan Puu­malan kun­ta / NN.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Ostaja, hallinto- ja talouspalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00