Kunnanhallitus, kokous 9.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 162 Osallistuminen Lintusalontien (Mt 15123) kunnostamiseen

PuuDno-2019-239

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan eteläiseen saaristoon johtava Lintusalontie on noin 13 kilometriä pitkä yhdystie, joka on Väyläviraston toimesta luokiteltu suurelta osin erittäin huonossa kunnossa olevaksi. Tie on paikalliskäytön lisäksi myös osa vuonna 2017 käynnistettyä Puumalan saaristoreittiä ja tämän lisäksi tien vaikutuspiirissä sijaitsee myös muita matkailukohteita. Saaristoreitin kiersi vuoden 2019 kesällä noin 2200 polku- tai moottoripyöräilijää ja reitin suosio on kasvanut. Reittiä on edelleen määrä kehittää lisää vuonna 2020.

Perusväylänpidon runsaan korjausvelan vuoksi tien parantamiselle ei ole näköpiirissä nopeaa ratkaisua. Kunta on syksyn aikana yhdessä tien kunnossapidosta vastaavan Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa valmistellut tien perusparannuksen toteuttamista rakennerahastoavustuksen (EAKR) avulla. Perusteluna tällaiselle rahoitusratkaisulle on tien merkittävät yritysvaikutukset, jotka ulottuvat laajasti koko Puumalan saaristoreitin vaikutuspiirille. Vastaava rahoitusmalli ei yleensä ole mahdollinen maanteiden kunnostukseen.

ELY-keskus on syksyn aikana toteuttanut suunnittelun kunnostustoimenpiteistä ja laatinut alustavan kustannusarvion parannushankkeesta. Kokonaiskustannusarvio on 1,4 miljoonaa euroa (sis. alv). Lossilta Lintusaloon johtavalla osuudella toteutettaisiin perusteellisempi kunnostus ja tämän lisäksi lyhyellä, Luukkolantieltä Hätinvirran lossille johtavalla osuudella toteutettaisiin uudelleenpäällystys.

Vastaavien hankkeiden rahoitus on toteutettu siten, että EAKR-rahoituksen (50-60 %) jälkeen jäljelle jäävä osuus on maksettu puoliksi tienpitäjän (Pohjois-Savon ELY-keskus) ja puoliksi kunnan toimesta. Vaikka kunnan tehtäviin ei tavanomaisesti kuulu maanteiden parantaminen tai niiden ylläpidosta huolehtiminen, on Lintusalontien tapauksessa kunnan osallistuminen ratkaisevaa hankkeen toteuttamiseksi. Huomioiden parannustarpeen, kunnan strategian, merkittävät julkishyödyt ja löytyneen rahoitusmallin on kunnan perusteltua osallistua hankkeen kustannuksiin.

Mikäli EAKR-rahoitus olisi 50 prosenttia, niin Puumalan kunnan rahoitusosuudeksi tulisi noin 280 000 euroa (alv 0). Vuoden 2020 talousarvioehdotuksessa on varattu tarkoitukseen 300 000 euron määräraha.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen laatima tiivistelmä parannuksen toteuttamisesta liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää sitoutua Lintusalontien kunnostamista koskevaan hankkeeseen liitteen mukaisella tavalla siten, että kunnan maksuosuus on kuitenkin enintään 300 000 euroa (alv 0).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.