Kunnanhallitus, kokous 9.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 158 Nuorisovaltuuston jäsenet toimikaudelle 1.1.-31.12.2020

PuuDno-2019-232

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.

Puumalan nuorisovaltuuston toimikausi on yhden vuoden mittainen. Jäseneksi vuodelle 2020 voivat ilmoittautua Puumalassa kirjoilla olevat tai koulua käyvät nuoret (synt.2006-2001). Nuorisovaltuuston jäsen sitoutuu vapaaehtoisesti osallistumaan vuoden ajan nuorisovaltuuston toimintaan ja käymään kokouksissa.

Nuorisovaltuuston jäseniksi kaudelle 1.1.-31.12.2020 ovat määräaikaan (30.10.2019) mennessä ilmoittautuneet:
Mimmi Ahonen, Aino Asikainen, Maria Hupli, Vilma Hurskainen, Jussi Kaarre, Eerika Kasanen, Elmeri Manninen, Siiri Martikainen, Eetu Pukarinen, Siiri Tarhonen, Saku Toikkanen ja Maija Tuovinen.

Nuorisovaltuusto 8.11.2019 kokouksessaan §:ssä 45 teki kunnanhallitukselle ehdotuksen, että vuoden 2020 nuorisovaltuustoon nimetään kaikki määräaikaan mennessä ilmoittautuneet nuoret.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää asettaa nuorisovaltuuston vuodeksi 2020 ja päättää, että nuorisovaltuustoon nimetään kaikki määräaikaan mennessä ilmoittautuneet nuoret.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Nimetyt henkilöt, nuorisovaltuusto, vapaa-aikasihteeri

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00