Kunnanhallitus, kokous 9.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 161 Kuoreksenniemi-Sahanlahti asemakaavan muuttaminen

PuuDno-2015-160

Valmistelija

  • Merja Tuomainen, maankäyttöteknikko, merja.tuomainen@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on 27.4.2015 § 47 päättänyt käynnistää asemakaavan päivittämisen Sahanlahden-Kuoreksenniemen alueella. Kaava-alue on pääosin Sahanlahti Resort Oy:n, Kuoreksenniemi Oy:n ja Puumalan kunnan omistuksessa.

Kaavamuutoksen tavoitteena on edistää Kuoreksenniemi - Sahanlahti matkailualueen houkuttelevuutta ja kilpailykykyä. Työssä selvitetään mahdollisuutta osoittaa omarantaisia korttelialueita / tontteja ja poistaa Kuoreksenniemen puolelta lomarakentamiseen varattujen alueiden ylimitoitusta. Koko kaava-aluetta tarkastellaan päivittämisen ja ajantasaistamisen näkökulmasta vastaamaan 2020 -luvun Matkailu Resort -kohteen vaatimuksia.

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:ssä ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:ssä säädetään vuorovaikutuksesta kaavaa valmisteltaessa. Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä.

Tilaisuuden varaaminen mielipiteen esittämiseen tehdään osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa todetulla tavalla. Valmisteluaineisto asetetaan julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Nähtävillä olosta tiedotetaan Puumalan kunnan internet –sivuilla, ilmoitustaululla sekä Puumala -lehdessä. Nähtävillä olosta tiedotetaan kaavoitettavan alueen ulkopaikkakuntalaisia maanomistajia kirjeitse. Aineisto on nähtävillä Puumalan kunnan internet-sivuilla ja teknisessä toimistossa (Keskustie 14). Viranomaisilta pyydetään lausunnot.

Kaavaselostus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavakartta määräyksineen ovat liitteenä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää asettaa julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi Kuoreksenniemi – Sahanlahden asemakaavamuutoksen valmisteluaineiston. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tekninen toimiala

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.