Kunnanhallitus, kokous 9.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 166 Kesätyöpaikkatuen ehtojen muuttaminen

PuuDno-2018-116

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunta on maksanut puumalalaisia nuoria työllistäville yrityksille kesätyöpaikkatukea. Nykyiset tukiehdot on käsitelty kunnanhallituksessa 28.5.2018 § 74. Tuen määrä on ollut 360 euroa/työllistetty ja yhdelle yritykselle on tukea myönnetty enintään kahdesta työntekijästä.

Tukiehdoissa on ollut joitain epätarkoituksenmukaisia kohtia, ja sen vuoksi ehtoja on päivitetty. Tukiehdoista on poistettu vaatimus toimittaa tukihakemus ennen työsuhteen alkamista tai viimeistään 31.7. Lisäksi työsuhteen kriteerejä on tarkennettu, jotta tuki huomioisi aiempaa paremmin myös osa-aikaiset kesätyöntekijät. Tukiehtoihin on lisätty myös vaatimuksia työsopimuslainsäädännön ja työehtosopimuksen noudattamisesta sekä rajattu tuki enintään 50 prosenttiin palkkakustannuksista. Lisäksi tuen ulkopuolelle on jätetty muuta julkista työllistämistukea saavat työsopimussuhteet.

Tukiehtoja on käsitelty kunnan elinkeinotyöryhmässä 19.11.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää muuttaa kunnan kesätyöpaikkatuen ehdot liitteen mukaiseksi ja määrää niiden tulevan voimaan 1.1.2020, korvaten 28.5.2018 § 74 hyväksytyt tukiehdot.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00