Kunnanhallitus, kokous 7.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 128 Edustajan nimeäminen saaristoasiain neuvottelukunnan sihteeristöön

PuuDno-2019-191

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Saaristoasian neuvottelukunta (SANK) on valtioneuvoston asettama neuvottelukunta, jonka toiminta perustuu saaristolakiin ja saaristoasiain neuvottelukunnasta annettuun asetukseen. Parlamentaarinen neuvottelukunta asetetaan vaalikaudeksi kerrallaan. Saaristopolitiikalla ja sitä kautta saaristoasiain neuvottelukunnalla on tärkeä tehtävä saaristo- ja rannikkoalueiden vahvuuksien ja paikallisen potentiaalin esille nostamisessa sekä kehittämisessä yhteistyössä muiden saaristotoimijoiden kanssa.

Saaristoasiain neuvottelukunnan asetuksen 4 §:n mukaan neuvottelukunnalla voi olla pääsihteeri, muita sihteereitä ja muuta tarvittavaa henkilökuntaa. Asetukseen viitaten saarisoasiain neuvottelukunta pyytää Puumalan kuntaa nimeämään edustajan neuvottelukunnan sihteeristöön.

Sihteeristön tehtävät ja tarkoitus

Saaristoasiain neuvottelukunnan sihteeristöltä odotetaan aktiivista roolia saaristoasioiden eteenpäin viemisessä yhdessä neuvottelukunnnan kanssa. Lisäksi sihteeristön tehtävänä on nostaa esille saaristoalueita koskevia asioita ja tuoda niitä neuvottelukunnan tietoon, toimia viestinviejänä saaristolaisten, eri hallinnon alojen ja neuvottelukunnan välillä. Tarvitaessa sihteeristö valmistelee neuvottelukunnan kokouksissa käsiteltäviä asioita.
Sihteeristö osallistuu neuvottelukunnan kokouksiin, joita on noin kahdeksan vuodessa, minkä lisäksi sihteeristöllä voi olla myös omia kokouksia. Saaristoasiain neuvottelukunta maksaa tarvittaessa kokouksiin liittyvät matkakulut.

Saaristoasiain neuvottelukunnan sihteeristössä on edustettuna sekä järvi- että merialueen sekä eri hallinnonalojen edustajia, joilla toivotaan olevan hyvä saaristoasioiden ja -alueiden tuntemus sekä motivaatiota toimintaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää nimetä Puumalan kunnan edustajan saaristoasiain neuvottelukunnan sihteeristöön.

Päätös

Kunnanhallitus nimesi Puumalan kunnan edustajaksi saaristoasian neuvottelukunnan sihteeristöön kunnanjohtaja Matias Hildenin.

Tiedoksi

Saaristoasiain neuvottelukunta, valittu edustaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00