Kunnanhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 139 Yhteistyösopimus Siltakemmakoiden järjestämistä koskien

PuuDno-2019-18

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunta ja Sky-Bar Ravintolat ovat elokuussa 2016 solmineet yhteistyösopimuksen, jolla on sovittu yhteistyöstä vuosittaisen Siltakemmakat-festivaalin järjestämiseksi. Kunta on viime vuosina tukenut tapahtumaa 5000 euron arvoisella sopimuskorvauksella ja tämän lisäksi yhteistyösopimuksessa on sovittu muista toimista. Avustussumma on ollut 5000 euroa vuodesta 2013 lähtien ja tätä ennen se oli 4500 euroa.

Tapahtuma täyttää ensi vuonna 25 vuotta ja on Puumalan selvästi merkittävin yksittäinen kesätapahtuma ja sillä on laaja positiivinen vaikutus alueella toimiville yrityksille. Merkitystä kuvaa se, että esimerkiksi vuonna 2018 tapahtuma lisäsi ajoneuvoliikennettä Puumalan mittauspisteillä enimmillään yli 30 % verrattuna tapahtumaa edeltävän viikon vastaavaan viikonpäivään.

Suomalainen festivaalikenttä on jo pitkään ollut murroksessa ja monet lähialueiden festivaalit ovat lopettaneet aivan viime vuosina. Siltakemmakat järjestävä yritys Sky-Bar Ravintolat on lähestynyt kuntaa ja esittänyt sopimuksen muuttamista siten, että avustuksen määrä nostettaisiin 15 000 euroon. Sopimusta täsmennettäisiin myös muiden ehtojen osalta. Järjestäjän tarkoituksena on laajentaa tapahtumaa sisällöllisesti sekä vahvistaa tapahtuma-aikaista markkinointia myös muiden paikallisten yritysten kanssa.

Sopimuskorvauksen kasvu on merkittävä. Edellä mainittujen seikkojen lisäksi on syytä kuitenkin korostaa, että esimerkiksi Mikkelin kaupunki tuki jo lopettanutta Jurassic Rock -tapahtumaa 20 000 eurolla.

Sopimusluonnos liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan yhteistyösopimuksen Siltakemmakoiden järjestämisestä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Sky-Bar Ravintolat

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

 

Käsitellyt asiat