Kunnanhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 147 Tontinostotarjous/ Metsotie 12

PuuDno-2019-210

Valmistelija

  • Merja Tuomainen, maankäyttöteknikko, merja.tuomainen@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnanhallitus on 17.9.2018 § 114 päättänyt ottaa lahjana vastaan 9680 m2:n kiinteistön Koivula 623-414-6-30.

N.N. on 21.10.2019 jättänyt 1 € ostotarjouksen määräalasta kiinteistöllä Koivula 623-414-6-30. Määräala käsittää 21.6.1994 hyväksytyn Kirkonkylän asemakaavan korttelin 115 tontit 1-3. Määräala on erillispientalojen korttelialuetta AO. Määräalan pinta-ala on noin 3100 m2 ja rakennusoikeutta on yhteensä n. 775 k-m2. Kulkuyhteys kiinteistölle on Metsotien pohjoispäästä, osoite on Metsotie 12.

Kiinteistöllä on purkukuntoinen omakotitalo, jonka ostaja on sitoutunut purkamaan kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta. Uuden omakotitalon rakentamisvelvoite täytyy toteuttaa viiden vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta.

Liit­teenä on kaup­pakirja Puu­malan Kirkon­kylän kiinteistön Koivula 623-414-6-30 määräalasta kort­telissa 115.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä 1 € tar­jouk­sen noin 3100 m2:n määräalasta Kir­kon­ky­län ase­makaavan kort­telissa 115. Kauppaan sisältyy ehto omakotitalon purkamisesta ja uuden omakotitalon rakentamisesta. Kun­nanhal­litus päättää hyväksyä liitteenä ole­van kauppa­kirjan Puu­malan kun­ta / N.N.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarjouksen tekijä

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

 

Käsitellyt asiat