Kunnanhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 142 Ohjausryhmän nimeäminen Puumalan keskustan ja sataman kehittämissuunitelman laadintaan

PuuDno-2019-212

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Kunnan elinvoimaohjelmassa on määritelty kaksi toimenpidekokonaisuutta liittyen Puumalan keskustan ja sataman kehittämiseen: vuoteen 2030 ulottuva sataman tulevaisuusvisio sekä Keskustie-sataman yhteissuunnittelu. Koska molemmissa toimissa on useita yhteisiä näkökulmia, on ne perusteltua yhdistää yhdeksi hankkeeksi. Vuoden 2020 talousarviota valmisteltaessa on hankkeelle budjetoitu 20 000 euron määräraha, minkä lisäksi on määrä selvittää muut mahdolliset rahoituslähteet.

Työn toteuttamiseksi on perusteltua nimetä monialainen ohjausryhmä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää
1. perustaa ohjausryhmän Puumalan keskustan ja sataman kehittämissuunnitelman laadintaan. Ryhmän toimikausi kestää vuoden 2020 loppuun.
2. nimeää ohjausryhmään kolme luottamushenkilöjäsentä, kunnanjohtajan, teknisen johtajan, elinkeinokehittäjän
3. pyytää nuorisovaltuustoa ja Puumalan yrittäjiä nimeämään ryhmään oman edustajansa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin muutoksella, että kunnanhallitus nimesi ohjausryhmään neljä jäsentä, jotka ovat seuraavat: kunnanhallituksen pj. Harri Kautonen, kunnanhallituksen varapj. Keijo Montonen, kunnanhallituksen jäsen/teknisen ltk. pj. Olli Luukkonen ja valtuuston II vpj. Martti Laine.
Lisäksi kunnanhallitus nimesi ohjausryhmän puheenjohtajaksi Harri Kautosen. Ohjausryhmä voi tarvittaessa nimetä asiantuntijajäseniä.

Tiedoksi

Ryhmään nimetyt

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

 

Käsitellyt asiat