Kunnanhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 134 Maakuntavaltuuston toimikauden jatkaminen kuntavaalikauden loppuun

PuuDno-2019-189

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi
  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Etelä-Savon maakuntahallitus on kokouksessaan 23.9.2019 § 134 käsitellyt maakuntavaltuuston toimikautta. Maakuntaliiton perussopimuksen 2. luvun 13 §:n mukaan kuntien edustajainkokous valitsee jäsenkuntia edustavat maakuntavaltuuston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti: " Kuntien edustajainkokous valitsee maakuntavaltuustoon jäsenkuntien kunnanvaltuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi jokaisesta jäsenkunnasta yhden jäsenen kutakin edellisen vuoden 1. päivän väkiluvun mukaista alkavaa 2 500 asukasta koti. Kullekin varsinaiselle jäsenelle tulee valita henkilökohtainen varajäsen.
Maakuntavaltuuston jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja ja valtuustossa edustettuina olevien ryhmien ääniosuuksien tulee vastata jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa samaa ääniosuutta maakunnan alueella vaalilaissa (714/1998) säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta toimielimen jäseniä valittaessa on säädetty laissa erikseen."

Kuntien edustajainkokous on valinnut kokouksessaan 14.8.2017 § 7 nykyisen maakuntavaltuuston. Edustajainkokouksen pöytäkirjasta ilmenee, että maakuntahallituksen esitys on ollut, että "kuluvalle kuntavaalikaudelle valitaan yhteensä 67 valtuutettua ja kullekin henkilökohtainen varajäsen". Päätös on kuitenkin muotoiltu niin, että sillä on objektiivisesti arvioiden on rajattu maakuntavaluuston toimikausi vuosiin 2017-2019. Tilanne on aiheutunut olettamuksesta, jonka mukaan kuntayhtymän valtuuston toimikausi olisi tuolloin luonnosvaiheessa olleiden maakuntalakimuutosten voimaantulon myötä päättynyt vuoden 2019 lopussa.

Kuntalain 79 §:n säännökset huomioon ottaen maakuntavaltuuston toimikausi jatkuu, kunnes uusi valtuusto on valittu, mikä perussopimuksen mukaisesti tapahtuisi seuraavalla kuntavaalikaudella. Siten toimikausi muuttuisi siitä mitä edustajainkokouksessa on päätökseksi kirjattu. Tästä syystä edustajainkokouksen päätös on maakuntavaltuuston toimikauden määrittelyn osalta perussopimuksen vastainen.

Kuntaliitto on antanut asiasta lausunnon, jossa se toteaa yhtenä ratkaisuna em. asiaan, että "jäsenkuntien valtuustoille vietäisiin tiedoksi se, että edustajainkokouksen päätös on ollut perussopimuksen vastainen ja tilanne on aiheutunut virhelliisestä olettamuksesta, jonka mukaan valtuuston toimikausi lakimuutosten vuoksi päättyisi vuoden 2019 lopussa. Valtuustot merkitsisivät asian tiedoksi ja hyväksyisivät sen, että maakuntavaltuuston toimikausi jatkuu perussopimuksen mukaisesti kuntavaalikauden loppuuun."

Edellä mainitun mukaisesti Etelä-Savon maakuntahallitus esittää, että jäsenkunnat merkitsisivät em. asian tiedokseen ja hyväksyisivät, että maakuntavaltuuston toimikausi jatkuu perussopimuksen mukaisesti kuntavaalikauden loppuun.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen ja esittää edelleen valtuustolle tiedoksi, että Etelä-Savon maakuntaliiton kuntien edustajainkokouksen päätös 14.8.2017 § 7 on voimassa olevan perussopimuksen vastainen.

Lisäksi kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto hyväksyy, että nykyisen maakuntavaltuuston toimikausi jatkuu kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti kuntavaalikauden loppuun.


 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat