Kunnanhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 138 Liehtalanniemen museotilan rakennustapaselostuksen hyväksyminen

PuuDno-2019-180

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Savonlinnan maakuntamuseo on laatinut virkatyönä Puumalan kunnan omistamalle Liehtalanniemen museotilalle rakennustapaohjeet. Työstä on vastannut maakuntamuseotutkija Jorma Hytönen.

Rakennustapaselostuksen tarkoitus on:

 • tarkentaa hoito- ja käyttösuunnitelmaa rakennuksien ja rakenteiden kunnostukseen liittyen
 • luoda ohjeet myös harvoin tehtäviin kunnostustoimenpiteisiin
 • vakiinnuttaa yhteisesti sovitut hyvät käytänteet ja luoda selkeät toimintatavat
 • ennakoida rakennusmateriaalin hankinta sekä etukäteen valmistettavat rakennusten/rakenteiden osin tai täysin valmiit osat
 • estää nykyajan uudisrakentamisen materiaalien ja työtapojen käyttö
 • lisätä käsityön ja käsityökalujen käyttöä rakentamisessa eli torjua ”kädettömyyttä”
 • opettaa, säilyttää ja siirtää käsityön ja käsityökalujen taitotietoa
 • säilyttää erityisesti särkypuun käyttö (sauna, navetta, aitat, liistekatiska, aidat), jotka ovat Liehtalassa parhaiten edustettuna maakunnan muihin paikallismuseoihin verrattuna
 • vaikuttaa asenteisiin eli on yhtä tärkeää, miten tehdään, kuin mitä tehdään
 • kartuttaa ns. kiinteistötietoa kunnostusten yhteydessä
 • vaikuttaa metsän kasvatukseen
 • vakauttaa toiminta henkilövaihdosten yhteydessä

 

Rakennustapaselostuksen tavoitteiksi on määritetty:

 

 • Rakennustapaselostuksen ja sen toteutumisen tarkistaminen sekä tulevien kunnostusten suunnittelu vuosittain kunnan ja maakuntamuseon kesken ja muutosten/lisäysten kirjaaminen ylös.
 • Rakennusten seinien ja kattojen mittaaminen, ja osin myös käytettyjen rakennusmateriaalien mittaaminen/laskeminen tulevien kunnostusten suunnitteluja varten.
 • Kunnostukseen tarvittavien käsityökalujen hankkiminen kunnan omistukseen, ja työkalujen käytön ja teroituksen opettelu mm osin. kirjallisuuden avulla.
 • Särkypuun hankinnan, teon ja käytön opettelu.
 • Erillisohjeen teko aidanpanosta ml. aidat, portit, veräjät.
 • Erillisohjeen teko haasiasta.
 • Erillisohjeen teko sammaleen keruusta.
 • Muistilistan teko vuosittain toistuvista hoito- ja tarkastustoimista.
 • Mäyrä-/supiongelman ratkaiseminen kestävällä tavalla.

 

Rakennustapaselostus kokonaisuudessaan liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta on tutustunut Savonlinnan maakuntamuseon tekemään Liehtalanniemen rakennustapaselostukseen ja päättää lähettää sen muuttamattomana kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti Liehtalanniemen museotilan rakennustapaselostuksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Savonlinnan Maakuntamuseo, markkinointipäällikkö, tekninen toimiala

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

 

Käsitellyt asiat