Kunnanhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 145 Lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetuksen saaristokunnista ja muiden kuntien saaristo-osista

PuuDno-2019-72

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää Puumalan kunnalta lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi saaristokunnista ja saaristo-osista. Asetusluonnoksessa ehdotetaan, että nykyistä, 1.1.2017 voimaan tullutta ja 31.12.2019 päättyvää asetusta jatkettaisiin samansisältöisenä toistaiseksi, ja myös Puumalan kunta olisi jatkossakin saaristokunta. Perusteluina asetuksen jatkamiselle on ministeriön mukaan se, että saaristokuntien ja -osien nimeämiseen liittyy merkittävää tulkinnanvaraisuutta mm. saariston määritelmän osalta. Kriteerejä on määrä uudistaa erillisessä selvitystyössä, ja tämän jälkeen tehtäisiin tarvittavat muutokset saaristolakiin. Tarkoituksena on, että uusi kriteeristö ottaa paremmin huomioon saariston olosuhteet sekä sen vaikutukset kuntatalouteen, huomioiden myös vapaa-ajan asumisen. Tavoitteena on, että selvitystyön jälkeen annettava asetus astuisi voimaan vuoden 2022 alusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää antaa asetusluonnoksesta seuraavan lausunnon:

Puumalan kunta pitää asetusluonnosta perusteltuna ja yhtyy asetusluonnoksessa esitettyihin tavoitteisiin. Puumalan kunta katsoo jatkovalmistelun osalta, että olisi tarkoituksenmukaisinta siirtää saaristokunnille ja -osakunnille maksetut valtionosuudet osaksi kuntien syrjäisyyslisää, edellyttäen, että tulevaisuudessa nämä lisät perustuisivat nykyisten linnuntie-etäisyyksien sijaan todellisiin maantie-etäisyyksiin. Muutos tulee toteuttaa siten, että saaristoalueiden valtionosuudet eivät tässä yhteydessä heikkene, ja niin että malli huomioi tarkoituksenmukaisella tavalla kaikenlaiset saaristoalueet. Tämän lisäksi on edelleen perusteltua, että Suomessa on erikseen nimettävät saaristokunnat ja -alueet, joiden kehittämiselle on erillinen lainsäädäntö.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Maa- ja metsätalousministeriö

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat